Start det mest ef­fek­ti­ve la­get i 1. di­vi­sjon

Sju lag har fle­re av­slut­nin­ger på mål enn Start i 1. di­vi­sjon. Men in­gen put­ter så man­ge bal­ler i mål. Jerv sky­ter mest – og er nest sist på ta­bel­len.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no - TEKST: SONDRE ZACHARIASSEN

Fædre­lands­ven­nen har sett på ef­fek­ti­vi­te­ten i 1. di­vi­sjon etter at ti kam­per, en tredje­del av se­son­gen, er spilt. Iføl­ge NIFS er Start mest ef­fek­ti­ve. 52 pro­sent av la­gets 46 skudd på mål har gått i mål.

– Slik ef­fek­ti­vi­tet er ikke ak­ku­rat det vi har vært kjent for de sis­te åre­ne. Vi kom­mer til fle­re sjan­ser og vel­dig man­ge inn­legg, og nå har vi en stør­re tro og selv­til­lit. Det hjel­per for å sco­re mål, sier Hå­kon Op­dal, som ser Starts an­grep bak­fra gjen­nom kee­per­rol­len.

Start er mest­sco­ren­de med 24 mål på ti kam­per. To mål mer enn Bodø/glimt som top­per ta­bel­len foran Start.

– Det er god sta­ti­stikk. Ef­fek­ti­vi­tet er vik­tig, sier Stei­nar Pe­der­sen, Start-tre­ner.

FLE­RE MÅL i ÅR al­le­re­de

I fjor­årets elit­se­rie sco­ret Start 23 mål, alt­så ett mind­re enn de har gjort så langrt i år.

– Jeg sy­nes vi har spil­le­re med kva­li­tet som har gjort fram­steg. I fjor had­de mot­stan­der­ne kva­li­te­ten til å bik­ke kam­per i sin fa­vør, nå har vi det selv, sier Op­dal.

To­talt har syv lag fle­re av­slut­nin­ger enn Start på de ti førs­te kam­pe­ne.

– Vi har man­ge cor­ne­re og si­tua­sjo­ner rundt mot­stan­de­rens boks i lø­pet av kam­pen. Da er det vik­tig å være kli­nisk i av­slut­nin­ge­ne. Det er lett å si etter­på at «had­de vi satt den sjan­sen, had­de kam­pen blitt an­ner­le­des». Men det er ikke sånn det fun­ker. Man må være kon­sen­trert og skjer­pet når mu­lig­he­ten kom­mer, sier tre­ner Pe­der­sen.

Starts del­te topp­sco­rer (fem mål) med Es­pen Børuf­sen, Ni­els Vort­ho­ren, pe­ker på at la­get har fle­re mål­sco­re­re i dem to, Den­nis An­twi, Da­ni­el Aase og også stop­per Si­mon Larsen.

– Vi har man­ge uli­ke spil­le­re som sco­rer. Det er all­tid bra å ikke være av­hen­gi­ge av en spil­ler, sier Vort­ho­ren.

vil BLI Bed­re sen­tralt

Start-tre­ne­ren er glad for at fle­re har åp­net sco­rings­kon­to­en, selv om in­gen av Start-spil­ler­ne er blant di­vi­sjo­nens al­ler mest mål­far­li­ge.

– Å sco­re er det fot­ball hand­ler. Det gir selv­til­lit. Vi øns­ker at de of­fen­si­ve spil­ler­ne bi­drar med mål­po­eng så ofte som mu­lig. Det er vel­dig vik­tig at vi har nok spil­le­re i bok­sen til å set­te sjan­se­ne når vi kom­mer til så man­ge inn­legg, sier Pe­der­sen.

Jerv Flest skudd

Jerv har fått en elen­dig åp­ning på se­son­gen. Ti kam­per ut i se­son­gen ven­ter Grimstad-la­get fort­satt på den førs­te sei­e­ren og la­get lig­ger nest sist.

Der­for er det litt over­ras­ken­de at la­get har hatt flest skudd med 113 på ti kam­per, 11 i snitt per kamp. Kun 45 av dis­se har gått på mål, og kun 24 pro­sent av dis­se har gitt nett­sus.

Arendal er også et av di­vi­sjo­nens minst ef­fek­ti­ve lag. Kun 20 pro­sent av la­gets 49 av­slut­nin­ger på mål har gått i gar­net.

FOTO: NTB SCANPIX

Start har sco­ret flest mål og vært mest ef­fek­ti­ve i skud­de­ne sine på mål den­ne se­son­gen. Her fei­res mål mot Sand­nes Ulf i sei­e­ren 16. mai.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen er for­nøyd med la­gets ef­fek­ti­vi­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.