An­set­tel­sen kraf­tig på etter­skudd

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Etter fi­re må­ne­der har Start ennå ikke an­satt en sports­lig leder.

I be­gyn­nel­sen av fe­bru­ar la Start ut en sak på sine nett­si­der med tit­te­len «Start an­set­ter sports­lig leder». Søk­nads­fris­ten på stil­lin­gen gikk ut ons­dag 1. mars. Må­let var å lan­de pro­ses­sen in­nen ut­gan­gen av mars.

Da ut­tal­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal at

Så smalt det i Start. Øgrey Brands­dal sa opp stil­lin­gen sin før års­mø­tet 13. mars, og selve års­møte ble et opp­gjør mot ukul­tu­ren som hers­ket i klub­ben.

Styre­le­der Geir Tøn­nesland ut­tal­te 20. mars at klub­ben had­de fun­net tre kan­di­da­ter i den sis­te fa­sen, og at må­let var å lan­de en av dem i slut­ten av mars, el­ler i be­gyn­nel­sen av april. Det skjed­de ikke.

– Vi er en god del for­sin­ket, rett og slett, sier Tøn­nesland nå, og leg­ger til at klub­ben har over­sikt over si­tua­sjo­nen.

– Når er sports­lig leder på plass?

– Av­kla­rin­ger på det­te kom­mer in­nen kort tid. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Vi er på over­tid, og vi er for­sin­ket, sier Tøn­nesland.

sam­ta­ler med Fem

– Hvor man­ge kan­di­da­ter har – Hvor man­ge har dere hatt kon­kre­te sam­ta­ler med?

– Fem styk­ker. De har alle ulik er­fa­ring, men kan pas­se klub­ben og be­ho­ve­ne våre, sier Tøn­nesland.

– Hva er grun­nen til at det­te har tatt så lang tid?

– Den­ne job­ben er dug­nads­ar­beid, og vi job­ber med det­te på kvel­der og i hel­ge­ne. Det tar leng­re tid enn vi trod­de, sier Tøn­nesland.

Start har mang­let en sports­lig leder si­den Svein Mat­hi­sen gikk bort i 2011.

– Hvor­dan blir det for klub­ben å en­de­lig få be­satt den stil­lin­gen?

– Vi har tatt en av­gjø­rel­se på at vi øns­ker å få på plass en sports­lig leder. Vi tror det er et bra grep for Start, og spe­si­elt i det lan­ge lø­pet er det vel­dig po­si­tivt, sier Tøn­nesland.

Hå­land Og Wig­gen

Fædre­lands­ven­nen har fle­re gan­ger skre­vet om de ak­tu­el­le kan­di­da­te­ne til Start. Nav­net til tid­li­ge­re Start-kap­tein At­le Roar Hå­land har vært hyp­pig nevnt. Kvin­dø­len, som job­ber i NFF Ag­der, har ikke øns­ket å kom­men­te­re sa­ken.

Start har også snak­ket med Vi­kings sjef for fot­ball og ut­vik­ling, Bård Wig­gen.

– Det er rik­tig at jeg har fått en hen­ven­del­se fra Start. I sam­ta­len var jeg ikke av­vi­sen­de over­for dem, sa Wig­gen til Af­ten­bla­det i midt­en av april.

Si­den har Wig­gen sagt til sam­me avis at han ikke har hørt noe mer fra Start, og at han blir i Vi­king.

Den sis­te per­sonen som har vært høy­ak­tu­ell er Stabæks sports­li­ge leder Inge André Ol­sen. Søg­ne-man­nen be­kref­ter at han ble spurt om å være kan­di­dat, men at han ikke øns­ker det.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Geir Tøn­nesland, Starts styre­le­der, sier det kom­mer en av­kla­ring på sports­lig le­der­stil­lin­gen i klub­ben in­nen kort tid.

FOTO: NTB SCANPIX

Even Øgrey Brands­dal sa opp stil­lin­gen sin i Start i mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.