Trip­pel­mes­ter gjør come­back

Faedrelandsvennen - - SPORT - PER ANDREW LIE, for Nor­ges Ster­kes­te

Nils Kjetil San­de er en av man­ge sør­len­din­ger som kan hev­de seg i top­pen når Nor­ges Ster­kes­te ar­ran­ge­res i Kris­tian­sand kom­men­de lør­dag.

Det blir en hef­tig kamp hvor ut­øver­ne blant an­net skal vel­te enor­me dum­per­dekk, løf­te bly­tun­ge At­las-stei­ner, bære enor­me vek­ter over dis­tan­se, og løf­te mas­si­ve vek­ter over ho­det. Det er om å gjø­re å løf­te tyngst, flest gan­ger og/el­ler ras­kest mu­lig. Strong­man-ut­øver­ne må ha gode at­le­tis­ke fer­dig­he­ter i til­legg til rå styr­ke for å kun­ne hev­de seg. Eks­plo­si­vi­tet, fart, tek­nikk og be­ve­ge­lig­het er vik­ti­ge ele­men­ter.

I fjor ble kon­kur­ran­sen ar­ran­gert i Ski, og er nå til­ba­ke i Kris­tian­sand slik den har vært si­den ar­ran­gør Lars Erik Nil­sen star­tet den i 2005. I til­legg til Nil­sen og un­der­teg­ne­de, er det i år med tre nye lo­ka­le ild­sje­ler og ut­øve­re.

Styr­ke- og strong­man-mil­jø­et på Sør­lan­det har vært svært godt i man­ge år, og den lo­ka­le klub­ben Kris­tian­sand Strong­team har fost­ret man­ge nor­ges­mes­te­re og pall­plas­ser.

Så hvor­dan ser det ut for lør­da­gens kamp i de uli­ke klas­se­ne?

Klas­se -105 Kg (her­rer)

Re­gje­ren­de nor­ges­mes­ter fra Kris­tian­sand, Hå­kon Haugland, skal i år for­sva­re tit­te­len. Blant an­net vil han møte en svært am­bi­siøs tid­li­ge­re stor­mes­ter fra Kris­tian­sand som i år gjør come­back, nem­lig Nils Kjetil San­de. San­de (som fyl­ler 40 år i juli) har en rek­ke im­po­ne­ren­de me­rit­ter in­nen strong­man å vise til, blant an­net som nor­ges­mes­ter i 2008, 2010 og 2011.

I til­legg del­tar den re­la­tivt fers­ke klubb­ka­me­ra­ten Ør­jan Øvste­tun i kon­kur­ran­sen. Han plas­ser­te seg i fjor på en im­po­ne­ren­de 6. plass av 15 del­ta­ke­re, og vil an­ta­ke­lig bite godt fra seg i år.

En an­nen am­bi­siøs og ung, fremad­stor­men­de ut­øver i sam­me klas­se, dog fra Jæ­ren (Nær­bø) og Gym­men Strong­manteam, er An­ders Hau­ge Hogne­stad. Hog- ne­stad vant klas­se -80 kg i 2015, klas­se -90 kg i 2016, og har før årets NM al­le­re­de gjort klar til ny po­kal og en tred­je strak sei­er i sin sam­ling.

Hogne­stad vil også møte tøff kon­kur­ran­se fra sin egen klubb­ka­me­rat Mor­ten Aamodt som har vært i nor­ges­top­pen i fle­re år, og med 3. plass fra i fjor. Også Jon Ei­nar Haugland fra Kris­tian­sand er en jo­ker som for ti­den sli­ter med ska­de, men som kan duk­ke opp. Haugland har vært helt i nor­ges­top­pen i fle­re år, og inne­har blant an­net nor­ges­re­kor­den i At­las-stein­løft på 210 kg og mark­løft på 370 kg, som ble satt i fjor.

Klas­se -90 Kg (her­rer)

Loyd Kaa­land fra Kris­tian­sand har vært helt i top­pen de sis­te åre­ne, med bl. a. 2. plass fra 2016 og 2015, og 3. plass fra 2014. Det blir svært spen­nen­de å se om han i år når helt til topps, og han øns­ker nok å re­van­sje­re det han me­ner var en dår­lig dag i fjor. Sam- ti­dig vil han an­ta­ke­lig møte al­ler tøf­fest mot­stand fra den de­di­ker­te og rå­ster­ke klubb­ka­me­ra­ten Kjetil Fin­nes som ikke del­tok i fjor, men som også har sei­er som mål.

Klas­se -80 Kg (her­rer)

Blant de fore­lø­pig på­meld­te er Johnny Steig fra Kris­tian­sand den sole­kla­re fa­vo­rit­ten. Han kom på 2. plass i 2016 og 2015, og 3. plass i 2014. Steig er også en av årets ar­ran­gø­rer, no­en som ikke gir en spe­si­elt for­del­ak­tig opp­kjø­ring med tan­ke på kre­ven­de rig­ging og jobb helt fram til stevne­start. Johnny er de­di­kert og har til­syne­la­ten­de hatt god frem­gang også de sis­te må­ne­der, så gode pre­sta­sjo­ner er for­ven­tet. Klubb­ka­me­ra­ter, og de re­la­tivt nye ut­øver­ne Stei­nar Fred­rik­sen og Kim Ei­rik Si­vert­sen, del­tar også.

Klas­se -75 Kg (Kvin­ner)

Det­te blir en svært spen­nen­de klas­se hvor den ru­ti­ner­te Janne Gran­da­len fra Arendal del­tar igjen etter et opp­hold i 2016. Gran­da­len er svært me­rit­tert, med bl. a. fle­re nor­ges­mes­ter­tit­ler, i til­legg til at hun ble nor­disk mes­ter og ver­dens­mes­ter i 2014. I år mø­ter hun den fremad­stor­men­de Ceci­lie Worm­dahl fra Vest­fold Strong­team som er re­gje­ren­de nor­ges­mes­ter i klas­se -63 kg. Worm­dahl del­tok i fjor i en la­ve­re klas­se enn hun plei­er grun­net syk­dom i for­kant, og tid­li­ge­re i år sat­te hun blant an­net ny nor­ges­re­kord uan­sett vekt­klas­se i øvel­sen Far­mers Walk («kof­fert­bæ­ring») med 2x123 kg!

I til­legg gjør Gran­da­lens klubb­venn­in­ne Gry-ani­ta Op­dal et etter­leng­tet come­back, og det blir spen­nen­de å se hva hun har på la­ger etter at hun løf­tet en At­lass­tein på hele 120 kg på tre­ning tid­li­ge­re i år.

Klas­se -63 Kg (Kvin­ner)

Mai­ken Sundt og Thea Jo­hanne Orme­stad fra Kris­tian­sand kom på hhv. 2. og 3. plass i fjor­årets mes­ter­skap. Med re­gje­ren­de mes­ter Worm­dahl som har be­ve­get seg klas­sen opp, så blir det spen­nen­de å se hva de to lo­ka­le klubb­venn­in­ne­ne får til i år. De vil møte tøff mot­stand i en tid­li­ge­re del­ta­ker, Khan­ja­na Tvei­ter­ås fra Askøy, og ny­kom­mer Eli­za De­los San­tos fra Cross­fit Grimstad. PS: Kvin­ne­ne og her­rer klas­se -80kg star­ter kl. 11 i Od­de­røy­hal­len. Her­rer klas­se -90kg og -105kg star­ter kl. 14 i Od­de­røy­hal­len.

ARKIVFOTO:

Kris­tian­sand-bo­sat­te Nils Kjetil San­de (39) har vun­net Nor­ges Ster­kes­te tre gan­ger tid­li­ge­re, og kon­kur­re­rer også i sitt come­back i klas­se -105 kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.