Gra­tu­le­rer!

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - TORMOD FLEM VEGGE

Sig­na­tu­ren min, helt i bun­nen av det­te lil­le skri­ve­ri­et, er gans­ke unik. Tro­lig har in­gen and­re men­nes­ker noen­sin­ne hatt den­ne kom­bi­na­sjo­nen av for­navn og etter­navn. Ikke for å skry­te, men jeg er fak­tisk unik! Men da ten­ker jeg ikke bare på nav­net mitt. Jeg ten­ker ek­sem­pel­vis på ut­se­en­det mitt, ev­ner og an­legg og min måte å ten­ke på og være på. Sy­nes du jeg skry­ter fælt nå? Det er ikke skryt, det er en rea­li­tet. Og du er i sam­me si­tua­sjon. Det har fak­tisk ald­ri vært no­en som deg på den­ne pla­ne­ten og i det­te uni­ver­set, før du duk­ket opp med et skrik! Du er en unik kom­bi­na­sjon, som ald­ri vil gjen­ta seg. Tenk litt på det­te, da. Så kan du gra­tu­le­re deg selv med deg selv!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.