Kao­tis­ke vann­scoo­ter­reg­ler

Re­gje­rin­gen vil­le li­be­ra­li­se­re re­gel­ver­ket for vann­scoo­te­re. Nå ri­si­ke­rer den i ste­det å bli an­svar­lig for et vir­var av kom­mu­na­le re­strik­sjo­ner.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

18. mai opp­he­vet Høy­re/ Frp-re­gje­rin­gen vann­scoo­ter­for­skrif­ten. Den sa at det kun var til­latt å kjø­re vann­scoo­ter hvis man holdt 400 me­ter av­stand fra land på sjø­en. I vass­drag og inn­sjø­er var gren­sen 500 me­ter. Ut til lov­li­ge om­rå­der var det kun til­latt å kjø­re i fem knops has­tig­het.

Re­gje­rin­gen fjer­net den­ne for­skrif­ten til tross for at et fler­tall av kom­mu­ne­ne som ut­tal­te seg, øns­ket å be­hol­de den. Også en rek­ke and­re hø­rings­in­stan­ser ar­gu­men­ter­te for å be­hol­de for­skrif­ten ut i fra hen­sy­net til støy, ikke minst for dyre- og fugle­li­vet i skjær­går­den.

For re­gje­rings­par­ti­ene hand­let den­ne sa­ken om like­be­hand­ling av vann­scoo­te­re og bå­ter. Men der­med over­så de det som ty­de­lig­vis er en al­men opp­fat­ning blant svært man­ge and­re, nem­lig at vann­scoo­te­re har et an­net for­mål og bruks­møns­ter enn fri­tids­bå­ter flest.

Re­gje­rin­gen solg­te inn fjer­nin­gen av det­te re­gel­ver­ket som en vik­tig sei­er. I ste­det kan det bli en kraf­tig bu­me­rang. For i uke­ne som har gått si­den re­gje­rin­gen fat­tet sitt ved­tak, har fle­re kommuner vars­let at de vil inn­føre lo­ka­le

Men der­med over­så de det som ty­de­lig­vis er en al­men opp­fat­ning blant svært man­ge and­re, nem­lig at vann­scoo­te­re har et an­net for­mål og bruks­møns­ter enn fri­tids­bå­ter flest.

re­strik­sjo­ner - i noen til­fel­ler langt stren­ge­re enn det na­sjo­na­le re­gel­ver­ket som nett­opp er fjer­net.

Sist ute er Tjø­me. Kommunestyret i Vest­fold­kom­mu­nen øns­ker å inn­føre et to­tal­for­bud mot vann­scoo­ter­kjø­ring i skjær­går­den. Tid­li­ge­re har Ri­sør tatt ini­tia­tiv til and­re ty­per lo­ka­le re­strik­sjo­ner. Og i for­ri­ge uke skrev vi på re­por­ta­sje­plass at Kris­tian­sand også øns­ker å skjer­pe inn på fri­slip­pet fra re­gje­rin­gen. Et fler­tall i for­mann­ska­pet vil på lo­kal ba­sis gjen­inn­føre noen av de re­strik­sjo­ne­ne som re­gje­rin­gen har fjer­net na­sjo­nalt.

Ennå er det uklart hva slags re­strik­sjo­ner kom­mu­ne­ne kan og vil inn­føre. Men ut ifra de sig­na­le­ne som nå har kom­met, ty­der alt på at det na­sjo­na­le fri­slip­pet ikke vil vare. Det vil i så fall være et be­ty­de­lig ne­der­lag for re­gje­rin­gen.

Både lan­det som hel­het og kom­mu­ne­ne had­de vært langt bed­re tjent med ett, fel­les na­sjo­nalt re­gel­verk enn det vir­va­ret av kom­mu­na­le re­strik­sjo­ner som nå kan bli re­sul­ta­tet.

Fle­re kommuner vur­de­rer nå inn­føre lo­ka­le re­strik­sjo­ner på vann­scoo­ter­kjø­ring i skjær­går­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.