Usik­ker­het rundt Kje­vik-vei

Ju­be­len rundt ny vei til Kje­vik har stil­net. Vei­ve­se­net for­be­re­der re­gio­nen på en stykke­vis ut­byg­ging, mens ord­fø­rer Ha­rald Fur­re ber stor­tings­po­li­ti­ker­ne kjem­per for at vei­en byg­ges som plan­lagt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Ny vei til Kje­vik ble lan­sert som en glad­ny­het da blant and­re Hans Fredrik Grø­van (KRF) tid­li­ge­re i år gikk ut med de vik­tigs­te ny­he­te­ne i Na­sjo­nal trans­port­plan (NTP).

– Da na­sjo­nal trans­port­plan ble pre­sen­tert, opp­fat­tet jeg at Hans Fredrik Grø­van sa at hele vei­en lig­ger in­ne, men re­gion­vei­sje­fen sier noe an­net. I førs­te om­gang må vi få sik­ret at det kom­mer en ty­de­li­ge­re for­mu­le­ring når det gjel­der den­ne vei­en, sier Ha­rald Fur­re (H), ord­fø­rer i Kris­tian­sand.

I et brev som er sig­nert Ha­rald Fur­re og fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man (H), ber de om at ny vei til Kje­vik blir sett på som et hel­het­lig pro­sjekt og at det­te blir klar­gjort når Stor­tin­get skal be­hand­le sa­ken. I dag lig­ger det an til en stykke­vis ut­byg­ging.

– Det er ikke tvil om at det er vel­dig uhel­dig at det­te ikke blir tatt som ett stort pro­sjekt. Når det blir tatt un­der over­skrif­ten «ut­bed­rin­ger» er det be­ty­de­lig usik­ker­het om hva det­te blir til, sier Fur­re.

MYE USIK­KER­HET

Ny vei til Kje­vik er lagt inn i Na­sjo­nal trans­port­plan som en av sju ut­bed­rings­strek­nin­ger som Sta­tens veg­ve­sen har fått pen­ger til. Kje­vik­vei­en lig­ger alt­så ikke in­ne som et pro­sjekt med egen fi­nan­sie­ring slik trans­port­eta­te­ne øns­ket. I ste­det er det et av fle­re pro­sjek­ter som kon­kur­re­rer in­nen en ram­me.

– Slik det lå i NTP 2014-23, had­de vi plan­lagt en hel­het­lig ut­byg­ging av strek­nin­gen, sier re­gion­vei­sjef Kjell In­ge Da­vik.

En mu­lig­het nå er å byg­ge vei­en etappe­vis. En an­nen mu­lig­het er å gjen­nom­føre en mind­re ut­byg­ging enn det som har vært plan­lagt.

– Det kan være et av fle­re al­ter­na­ti­ver, men det er for tid­lig å for­skut­te­re. Vi er ennå ikke fer­di­ge med å se på alle al­ter­na­ti­ve­ne, sier Da­vik.

FLE­RE MU­LIG­HE­TER

Stig Berg-tho­mas­sen er pro­sjekt­le­der for den nye vei­en til Kje­vik. Iføl­ge da­gens pla­ner, starter den i Ti­menes­krys­set som fire­felts vei, går gjen­nom en tun­nel i Mone­heia og kom­mer ut ved Ham­re der den de­ler seg i en rund­kjø­ring. Her­fra skal vei­en gå vi­de­re til Kje­vik sør for rulle­ba­nen i to felt.

Iføl­ge Berg-tho­mas­sen er en mu­lig­het en etappe­vis ut­byg­ging der man for ek­sem­pel byg­ger tun­ne­len mel­lom Lau­vå­sen og Ham­re først.

– Den strek­nin­gen har noen ef­fek­ter som ikke bare er vik­tig for ak­sen mel­lom Ti­me­nes og Kje­vik, men som også er vik­tig for and­re for­hold som at vei­en for­bi Hamre­san­den blir av­las­tet. Det har ef­fek­ter på fram­kom­me­lig­het for gå­en­de, syk­len­de og de som skal til Kje­vik luft­havn, samt for mil­jø. Det må vi ikke mis­te av syne, sier Stig Berg-tho­mas­sen.

Det er også mu­lig å byg­ge Ham- re-kje­vik som egen etap­pe.

TOFELTS

– Er det et al­ter­na­tiv at vei som er plan­lagt som fire­felts vei i ste­det blir byg­get som tofelts vei?

– Skal det byg­ges tun­nel, må man byg­ge to løp. Det har med for­hold som tra­fikk­meng­de og sik­ker­hets­krav å gjø­re. Mel­lom Ti­me­nes og Lau­vå­sen er det litt and­re mu­lig­he­ter. Der kan man byg­ge en tofelts vei som se­ne­re blir bygd ut til fire­felts vei. En an­nen mu­lig­het er at man i førs­te om­gang kun byg­ger en syk­kel­vei på den­ne strek­nin­gen, noe som er sterkt etter­leng­tet. Så kan vei­en kom­me se­ne­re.

Det er ved­tatt kom­mune­del­plan for vei­en og ar­bei­det med re­gu­le­rings­plan er i full gang.

– Det had­de vært flott med en av­kla­ring fra Stor­tin­get om hva de ser for seg når NTP ved­tas midt i juni. Men det­te er det Stor­tin­get som be­stem­mer, og slik skal det være. Vi hol­der tryk­ket på re­gu­le­rings­ar­bei­det, så det vi får be­skjed om å kjø­re på med er vi godt skodd for, sier Berg-tho­mas­sen.

IKKE KON­KLU­DERT

Hans Fredrik Grø­van (KRF) sit­ter i trans­port­ko­mi­te­en der de nå job­ber med Na­sjo­nal trans­port­plan som skal opp i Stor­tin­get før som­mer­en.

Han me­ner de har inn­fridd løf­te­ne om vei til Kje­vik.

– Fi­nan­sie­rin­gen er ikke for­and­ret på og det er fort­satt in­ten­sjo­nen at den skal byg­ges in­nen­for 12-års­pe­rio­den. Po­en­get er at den­ne vei­en skal byg­ges.

Han lo­ver li­ke­vel å se på mu­lig­he­ten for å prio­ri­te­re vei­en til Kje­vik kla­re­re enn i dag.

– Vi er klar over den pro­blem­stil­lin­gen som Fur­re tar opp. Der­for ser vi på mu­lig­he­ten for å få inn en merk­nad som tar bort usik­ker­he­ten rundt gjen­nom­fø­rin­gen av pro­sjek­tet og som slår fast at den skal byg­ges i lø­pet av 12-års pe­rio­den, sier Grø­van.

– Men man ri­si­ke­rer fort­satt at pro­sjek­tet blir delt opp?

– Det vil være en fag­lig vur­de­ring om hva som vil være den mest ra­sjo­nel­le ut­byg­gin­gen. Er­fa­rin­ge­ne til­si­er at det å byg­ge sam­men­hen­gen­de er det ri­me­ligs­te.

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN

By­sty­ret har ved­tatt at en ny vei til Kje­vik skal føl­ge den­ne tra­se­en. Mens Sta­tens veg­ve­sen had­de sat­set på en hel­het­lig ut­byg­ging, kan pro­sjek­tet ende med at den blir byg­get ut stykke­vis og delt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.