Hjerne­slag

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Opp­står pl­ut­se­lig, og skyl­des en blod­propp el­ler en blød­ning i hjer­nen.

● Fø­rer til at de­ler av hjer­nen får for lite el­ler in­gen til­før­sel av ok­sy­gen, noe som gjør at hjerne­cel­ler dør.

● De van­ligs­te kon­se­kven­se­ne av hjerne­slag er halv­si­dig lam­mel­se i an­sik­tet, arm el­ler bein, og/el­ler tale­vans­ker.

● Ri­si­ko­en for å få hjerne­slag kan re­du­se­res ved å måle blod­tryk­ket, stum­pe røy­ken, mo­sjo­ne­re og spi­se mer grønn­sa­ker og mind­re salt.

● Fast-reg­le­ne som kan hjel­pe å av­slø­re hjerne­slag står for Fjes (an­sikts­lam­mel­se), Arm (lam­mel­se i arm), Språk (språk­for­styr­rel­se) og Tid (ring 113 raskt).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.