– Vi er for etter­gi­ven­de for islam

Det sa Bjar­te Yste­bø un­der ons­da­gens de­batt, i kam­pen om de krist­ne vel­ger­ne. Stor­tings­re­pre­sen­tant og nest­le­der i KRF, Kjell In­golf Ropstad, sa seg del­vis enig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– At vi skal gå vekk fra de ver­di­ene vi me­ner er rett, i møte med nye lands­menn, er feil, ut­tal­te Ropstad.

Sva­ret kom etter ut­ta­lel­sen fra Bjar­te Yste­bø om at Nor­ge er for etter­gi­ven­de for islam.

– Jeg sy­nes ikke vi bør være det. Vi skal ta hen­syn til mus­li­mer, men vi skal fort­satt med fri­mo­dig­het hol­de fram det krist­ne sam­fun­net, sa Yste­bø, som er re­dak­tør for den krist­ne avi­sen Nor­ge IDAG.

KAMP OM KRIST­NE VELGERE

Ropstad og Yste­bø møt­te fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant Kai Stef­fen Øs­ten­sen (Ap) til de­batt om «Je­sus i po­li­tik­ken» ons­dag kveld.

Som en in­tro til de­bat­ten var Lill May Vest­ly, fra Par­ti­et De Krist­ne (PDK), in­vi­tert til hol­de et inn­legg. Der tok hun til orde for at det skjer en ny mo­bi­li­se­ring av en kris­ten­kon­ser­va­tiv folke­be­ve­gel­se.

Kam­pen om de krist­ne vel­ger­ne hard­ner til før val­get. Hva gjør KRF? Og de krist­ne i Ar­bei­der­par­ti­et?

Tid­li­ge­re den­ne uka har Yste­bø, som også er med å ar­ran­ge­re den kris­ten­kon­ser­va­ti­ve kon­fe­ran­sen Oslo Sym­po­si­um, ut­talt at det har skjedd en av­krist­ning av Nor­ge. Han gir Ar­bei­der­par­ti­et del­vis skyl­den for det.

SKYL­DER På AP

Un­der de­bat­ten hev­det Yste­bø at fle­re av de krist­ne ver­di­ene er borte fra sam­fun­net, men at det på man­ge må­ter er i ferd med å snu.

– Jeg tror det er en økt opp­slut­ning om at Nor­ge bør være et kris­tent land, sa han.

Ropstad var noe mer for­sik­tig med å kal­le pro­ses­sen en av­krist- ning.

– Jeg vil ikke bru­ke det be­gre­pet, men det er ikke noen tvil om at Ar­bei­der­par­ti­et har brukt den mak­ten de har hatt til å be­kjem­pe en del krist­ne ver­di­er. Kris­ten­kon­ser­va­ti­ve er de som blir mest for­fulgt i et land som skal være så to­le­rant, sa Ropstad.

At Ap har skyl­den for det Yste­bø kal­ler av­krist­ning, vil­le ikke Kai Stef­fen Øs­ten­sen si seg enig i.

– Nei, jeg er ikke enig i det. Bare se på hvem som stem­mer ar­bei­der­par­ti­et? Vi har man­ge Krist­ne Ar­bei­de­re, fle­re enn KRF har med­lem­mer, sa Øs­ten­sen.

Ropstad for­søk­te raskt å kor­ri­ge­re, og men­te at det ikke kun­ne stem­me.

– ET VAR­ME­RE SAM­FUNN

Vi­de­re tok Øs­ten­sen til orde for vik­tig­he­ten av et varmt og in­klu­de­ren­de sam­funn. Som re­pre­sen­tant fra venstre­si­den var han, ikke over­ras­ken­de nok, uenig med sine med­de­bat­tan­ter da fle­re verdi­sa­ker ble dis­ku­tert.

Han var også be­kym­ret for frem­veks­ten av en kris­ten­kon­ser­va­tiv be­ve­gel­se.

– Jeg fryk­ter et sam­funn hvor per­soner, som for ek­sem­pel er ho­mo­fi­le og krist­ne, ikke har den sam­me plas­sen. Jeg er redd for at det ska­pes re­strik­sjo­ner som gjør at man ikke kan leve et fritt liv. Vi må leg­ge til ret­te for å ska­pe et var­me­re sam­funn, sa Øs­ten­sen.

– HVA VIL­LE JE­SUS HA STEMT?

Ropstad sa at man som po­li­ti­ker må løf­te fram det man tror er rett. Han av­slut­tet med å si at han var en smu­le redd for at KRF kan for- svin­ne fra Stor­tin­get, ved å mis­te stem­mer til PDK.

Helt til slutt ble de alle tre spurt om hvil­ket par­ti Je­sus selv vil­le ha stemt på i da­gens Nor­ge. Det var det in­gen som helt klar­te å sva­re på.

– Det vet jeg ikke, sa Yste­bø. – Jeg er usik­ker på om han had­de valgt stemme­ret­ten. Han had­de holdt seg hjem­me og job­bet med de som tren­ger han mest, sa Ropstad.

– Jeg tror han had­de stemt på det par­ti­et som tar seg av de sva­kes­te og som vil ska­pe et var­me­re sam­funn, av­slut­tet Øs­ten­sen.

ALLE FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Kai Stef­fen Øs­ten­sen (AP), Kjell In­golf Ropstad (KRF) og Bjar­te Yste­bø, re­dak­tør for avi­sen Nor­ge IDAG, satt i pa­ne­let un­der de­bat­ten «Je­sus i po­li­tik­ken».

Lill May Vest­li fra par­ti­et De krist­ne åp­net de­bat­ten ons­dag kveld. Hun tok til orde for at man tren­ger en sterk de­batt om hvil­ket men­neske­syn Nor­ge skal byg­ge på.

De­bat­ten ble av­holdt i lo­ka­le­ne til Q 42. I un­der­eta­sjen i foa­je­en ble det trangt om plas­se­ne og fle­re måt­te sit­te i trap­pe­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.