– Det er sje­fe­ne som må stå der og job­be

By­sty­ret i Kris­tian­sand av­vis­te for­sla­get fra «Krem­mer-høy­re» om søn­dags­åpne bu­tik­ker i som­mer­se­son­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Høy­re vil leg­ge til ret­te for bu­tik­ke­ne i Kvad­ra­tu­ren, det hå­per vi dere and­re vil også, sa re­pre­sen­tant Vegard Lau­nes på by­sty­rets ta­ler­stol seint ons­dag kveld.

I en in­ter­pel­la­sjon had­de han ut­trykt frykt for at Kris­tian­sand sak­ker ak­ter­ut når det gjel­der å til­rette­leg­ge for tu­ris­ter og by­ens næ­rings­liv.

Høy­re-po­li­ti­ke­ren fore­slo å gjen­nom­føre en hø­ring blant de næ­rings­dri­ven­de, med sik­te på å søke Fyl­kes­man­nen om søn­dags­åpent fra og med som­mer­en nes­te år.

– KREM­MER-HØY­RE På BA­NEN

Både Man­dal, Grim­stad og Lillesand har ved­tatt søn­dags­åpent om som­mer­en, etter reg­le­ne om at ty­pis­ke tu­rist­ste­der kan få unn­tak fra de van­li­ge åp­nings­tids­reg­le­ne.

– Gam­le, gode Krem­mer-høy­re er på ba­nen igjen, som de har vært i hund­re år. Det­te hand­ler om å hol­de den sju­en­de da­gen i uka fri, da Vår­her­re var fer­dig med job­ben sin, sa Hal­vor Fjer­mer­os (Rødt).

Da vo­te­rin­gen var unna­gjort sto de blå til­ba­ke som ta­pe­re – med 20 mot 33 stem­mer ble for­sla­get av­vist.

– Jeg øns­ker meg en som­mer- åpen som­mer­by, sa ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, som ikke uven­tet støt­tet for­sla­get.

Han ram­set opp en rek­ke unn­tak i dag: bru­stad­buer, ben­sin­sta­sjo­ner, res­tau­ran­ter, plante­mar­ked, kunst­gal­le­ri­er og før­juls­åpne sen­trums­bu­tik­ker.

– Det er in­gen tvil om at åpne bu­tikk­dø­rer gir et be­ty­de­lig bed­re inn­trykk på tu­ris­ter som an­kom­mer byen en regn­full søn­dag, enn en folke­tom Mar­kens­gate, sa Fur­re, som la til at bu­tik­ker som ikke øns­ker å hol­de søn­dags­åpent, bør slip­pe.

– DET ER ARROGANT

Ord­fø­re­ren me­ner til­ta­ket i li­ten grad ram­mer de fas­te an­sat­tes fri­tid og fa­mi­lie, da som­mer­en er tid for som­mer­vi­ka­rer.

Det­te ble til­bake­vist.

– Jeg vil gjer­ne se at de set­ter helt and­re til å ta sak­sa hos fri­sø­ren el­ler lage ba­ker­va­re­ne hos Ge­heb. De øns­ker nem­lig fag­folk i bu­tik­ken. Der­for er det sje­fe­ne som må stå der og job­be, mens and­re får fri, svar­te Trond Blatt­mann (Ap).

Ama­lie Gun­nuf­sen (H) er stu­dent og li­ker å job­be når and­re har fri.

– Jeg er kjempe­glad for å job­be søn­da­ger, og gå i skau­en på tirs­da­ger. Det er arrogant når po­li­ti­ke­re skal be­stem­me når jeg skal job­be el­ler ha fri, men­te Ama­lie Gun­nuf­sen.

Ken­neth Mørk (Ap) er på sin side lut lei om­kam­per om søn­dags­åpent.

– Jeg hå­per det­te er sis­te gang vi må snak­ke om søn­dags­åpne bu­tik­ker. Det­te min­ner meg om da jeg skul­le leg­ge un­ge­ne da de var små, og de fant på sta­dig nye ting for å slip­pe. På et tids­punkt må man inn­se at sla­get er tapt, sa Mørk.

– DET TALES MED TO TUNGER

Kvad­ra­tur­for­enin­gens le­der øns­ker søn­dags­åpne sen­trums­bu­tik­ker, men fler­tal­let me­ner de fær­res­te dri­ver­ne vil det­te.

– Det tales ty­de­lig­vis med to tunger i for­hold til hvem man snak­ker med i Kvad­ra­tu­ren, sa vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen (KRF), som bruk­te sin tun­ge til å ver­ne om søn­da­gen.

Hal­vor Fjer­mer­os etter­lys­te sam­me en­ga­sje­ment for en tu­rist­venn­lig by:

– Man bur­de ha en kafé el­ler tre i Pose­byen. Man kan jo tørs­te i hjel, det fin­nes ikke et enes­te til­bud der.

– Man får inn­trykk av at Kvad­ra­tu­ren er eks­tremt stor, men jeg kan opp­ly­se at den er én kvad­rat­kilo­me­ter, på­pek­te Fur­re.

– Det er enormt langt hvis du er tørst, svar­te Blatt­mann.

ARKIVFOTO

For­sla­get om å tes­te ut søn­dags­åpne bu­tik­ker i Kris­tian­sand ble av­vist av by­sty­ret med 33 mot 20 stem­mer.

ARKIVFOTO

Mot­stan­der­ne hev­der de fles­te bu­tikk­dri­ve­re i sen­trum er imot søn­dags­åpent om som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.