Me­ner ett tank­an­legg får hol­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Tank­an­leg­get i Ytre Vågs­bygd bør leg­ges ned, mens an­leg­get ved E 39 Ves­ter­vei­en blir Kris­tian­sands enes­te.

Det me­ner par­ti­et Ven­st­re, som reis­te in­ter­pel­la­sjon i by­sty­ret.

– Det er lite lurt å be­las­te Vågs­bygd­vei­en med be­ty­de­lig mer tank­bil­tra­fikk når det er unød­ven­dig og skyl­des at sto­re olje­sel­ska­per ikke kla­rer å sam­ar­bei­de, ut­tal­te by­styre­re­pre­sen­tant Pet­ter Be­ne­stad i mø­tet sent ons­dag kveld.

Ven­st­re me­ner tank­an­leg­get i Ytre Vågs­bygd ri­mer dår­lig med kom­mu­nens pla­ner om bo­li­ger på Krood­den, og at man i ste­det må sam­le ak­ti­vi­te­ten på Kols­dalsod­den ved Ves­ter­vei­en.

INVESTERER I VÅGS­BYGD

Etter at Shell-an­leg­get på Od­der­øya ble re­vet i 2014, er det i dag to igjen i Kris­tian­sand: Yx-an­leg­get på Krood­den og Cir­cle K-an­leg­get på Kols­dalsod­den.

Sist­nevn­te har tra­di­sjo­nelt vært det størs­te, men fle­re kun­der skal nå ha byt­tet over til Krood­den-le­ve­ran­dø­ren.

– Vi har er­fart at det de sis­te åre­ne er in­ves­tert i en be­ty­de­lig opp­gra­de­ring av kai­an­leg­get på Krood­den i Vågs­bygd, og at kai­en i dis­se da­ger blir ytterligere opp­gra­dert med sik­te på å ta inn enda stør­re skip dit, sa Be­ne­stad, som fant det mer­ke­lig at ut­vi­del­sen var god­kjent.

Kris­tian­sand kom­mu­ne har i en år­rek­ke job­bet for å sam­le by­ens tank­an­legg på Kolds­dalsod­den nær E 39. An­leg­get ei­es av kom­mu­nens næ­rings­sel­skap, men drif­tes av Cir­cle K.

Pro­sjek­tet er lagt på is av fle­re grun­ner, ikke minst at begge an­legg er me­get ope­ra­ti­ve i dag.

– Vi har prøvd hardt, men ikke fått det­te til. Det skyl­des fle­re for­hold: At det er kost­bart å opp­gra­de­re an­legg, kon­kur­ranse­si­tua­sjo­nen mel­lom sel­ska­pe­ne gjør at de ikke er in­ter­es­sert i å in­ves­te­re, og at man ikke kjen­ner frem­ti­dens be­hov da det er knyt­tet usik­ker­het til driv­stoff­ty­per, for­kla­rer tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen i kom­mu­nen til Fædre­lands­ven­nen.

Han me­ner det mest sann­syn­lig er bo­lig­ut­vik­ling som kan tvin­ge fram en ned­leg­gel­se på Krood­den og sam­ling ved Ves­ter­vei­en.

– BØR IKKE BLANDE OSS INN

Ord­fø­re­ren svar­te Be­ne­stad at Krood­den-an­leg­get er for­ut­satt ned­lagt, slik at det en gang i frem­ti­den vil være kun ett tank­an­legg i Kris­tian­sand, på Kols­dalsod­den.

Han be­kref­tet at det er gitt dis- pen­sa­sjon til en flyte­bryg­ge som vil re­du­se­re an­tall båtan­løp, for­di stør­re tank­bå­ter kan leg­ge til med full last.

– Det opp­fat­ter jeg som po­si­tivt. At ei­er fin­ner det reg­nings­sva­ren­de å in­ves­te­re i en flyte­bryg­ge, selv om an­leg­get skal leg­ges ned når bo­li­ger skal byg­ges på Krood­den, er noe kom­mu­nen ikke kan el­ler bør blande seg inn i, men­te Ha­rald Fur­re (H).

Han me­ner det fra kom­mu­nens side er lagt til ret­te for sam­ar­beid.

– Det er i dag en «ter­ror­ba­lan­se» mel­lom tank­an­leg­ge­ne langs hele norske­kys­ten, der noen er ope­ra­tør her mens and­re er ope­ra­tør and­re ste­der. De er alt­så av­hen­gi­ge av hver­and­re na­sjo­nalt. Sam­ar­beid på tvers av sel­ska­per er van­lig, og det i er den­ne sam­men­hen­gen også for­ut­satt i av­ta­len mel­lom Knas og Cir­cle K, på­pek­te Fur­re.

Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap for­ut­set­ter at tank­an­leg­get på Krood­den av­vik­les og fjer­nes før det blir ak­tu­elt med bo­lig­byg­ging i om­rå­det.

Re­gu­le­rings­pla­nen for det sto­re, plan­lag­te bo­lig­om­rå­det vest for byen for­tel­ler at tank­an­leg­get på sikt må vike for 100-150 bo­en­he­ter, 450 båt­plas­ser og fri­om­rå­de langs sjø­en.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Det­te er tank­an­leg­get til Cir­cle K på Kols­dalsod­den, ved Ves­ter­vei­en nær Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.