Slik blir den nye buss­pa­vil­jon­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Slik blir buss­pa­vil­jon­gen som skal er­stat­te den ned­slit­te rute­bil­sta­sjon i Kvad­ra­tu­ren.

– Det blir et syn­lig bygg som kom­mer til å trig­ge nys­gjer­rig­he­ten hos man­ge. Selv om det blir en stram tids­plan, hå­per vi at ny­byg­get kan stå fer­dig til som­mer­en 2018, sier pro­sjekt­an­svar­lig Guro Skår My­re i Kris­tian­sand Ei­en­dom.

Det er Asplan Viak som har teg­net den nye buss­pa­vil­jon­gen. Fir­ma­et vant ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen der også Ba­sis Ar­ki­tek­ter og Eger­dahl Nord­bø Olai­sen var in­vi­tert til å del­ta.

Guro Skår My­re sier at den gam­le rute­bil­sta­sjo­nen vil bli re­vet når den nye buss­pa­vil­jon­gen står fer­dig.

Den nye buss­pa­vil­jon­gen skal byg­ges mel­lom den gam­le rute­bil­sta­sjo­nen og taxi­sen­tra­len. Ny­byg­get skal blant an­net inne­hol­de vente­rom, kiosk, infotav­ler, bil­lett­auto­ma­ter og of­fent­lig toa­lett.

Vin­ner­ut­kas­tet he­ter «Nat­te­rav­nen». Det er blant an­net lagt vekt på at byg­get skal opp­le­ves som trygt og over­sikt­lig. Glass­fa­sa­de­ne skal i til­legg til å gi inn­syn til vente­rom, gi vi­su­ell kon­takt mel­lom Vest­re Strand­gate og bus­se­ne og havne­om­rå­det.

Ar­ki­tekt Si­gurd Aan­by i Asplan Viak fore­slår at buss­pa­vil­jon­gen ut­sty­res med sol­cel­ler for å pro­du­se­re sin egen strøm.

Le­der av Kris­tian­sand Ei­en­dom, Hans-christian Gram, er po­si­tiv til for­sla­get om å gjø­re buss­pa­vil­jon­gen selv­for­synt med strøm.

– Det er vel­dig i tråd med vår miljø­stra­te­gi og våre ru­ti­ner, men vi har et strengt bud­sjett for det­te bygge­pro­sjek­tet. Sol­cel­ler er en for­dy­ren­de løs­ning som må ut­re­des vi­de­re, sier han.

Det ut­re­des også en løs­ning med syk­kel­par­ke­ring i til­knyt­ning til den nye buss­pa­vil­jon­gen.

IL­LUST­RA­SJON: ASPLAN VIAK

Vin­ner­ut­kas­tet til Asplan Viak for ny buss­pa­vil­jong i Vest­re Strand­gate i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.