HV trek­ker til­ba­ke opp­si­gel­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Heime­ver­net trek­ker opp­si­gel­se­ne av en rek­ke om­råde­sje­fer. Bak­grun­nen er at end­rin­ge­ne i HV er stan­set fram til ut­red­nin­gen om land­for­sva­rets fram­tid er klar. Iføl­ge VG har en rek­ke om­råde­sje­fer i Heime­ver­net fått opp­si­gel­se fra kom­men­de års­skif­te som en føl­ge av at Hv-styr­ken skal re­du­se­res til 35.000 sol­da­ter. Nå opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ola K. Chris­ten­sen at dis­se opp­si­gel­se­ne trek­kes til­ba­ke. End­rin­ge­ne er satt på vent fram til land­for­svars­ut­red­nin­gen er klar. Etter pla­nen skul­le HV­le­del­sen leg­ge fram den nye om­råde­struk­tu­ren den­ne uka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.