P-hus kan bli gra­tis om kvel­den

Mens av­gifts­inn­kre­vin­gen for­len­ges ut­over kvel­den for gate­par­ke­ring, kan det bli gra­tis å set­te bi­len i kom­mu­nens par­ke­rings­hus.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

For­sla­get ble frem­met av KRF da by- og miljø­ut­val­get tors­dag dis­ku­ter­te gate­bruks­pla­nen.

– Man­ge skal til byen på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, me­nig­hets- og kul­tur­liv. Da bør det være gra­tis i kom­mu­na­le par­ke­rings­hus etter klok­ka 17 og hele søn­da­gen, men­te gruppe­le­der Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF).

Nes­te år starter stor­stilt fjer­ning av gate­par­ke­rings­plas­ser i Kvad­ra­tu­ren, to­talt 440 i lø­pet av fem år. For­an­led­nin­gen er byg­ging av Tor­vet par­ke­rings­an­legg med 420 plas­ser.

TIL KLOK­KA 17, 19 EL­LER 20?

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen øns­ker at de gjen­væ­ren­de gate­plas­se­ne blir til­gjen­ge­li­ge for de som har et ærend, og ikke ok­ku­pe­res av gra­tis lang­tids­par­ke­ring.

Der­for fore­slår de av­gifts­inn­kre­ving til klok­ka 08–20 på hver­da­ger og 08–17 på lør­da­ger. Det leg­ges opp til la­ve­re av­gift i pe­rio­den 17–20 på hver­da­ger.

KRF går med på å ut­vi­de til klok­ka 19.

– Vårt for­slag går helt sik­kert ut over inn­tek­ten til kom­mu­nen, men da par­ke­rings­sel­ska­pet ble opp­ret­tet, var det ikke for å hen­te ut mye pen­ger til by­kas­sa, men or­ga­ni­se­re par­ke­rin­gen med god rul­le­ring på plas­se­ne, på­pek­te Skaa­ra.

Høy­re ut­tryk­te sym­pa­ti for koa­li­sjons­part­ne­rens for­slag. – Vi er litt usik­re på om inn­kre­vin­gen skal være til 17, 19 el­ler 20, det gjen­står å se. Men jeg har sans for litt mer gra­tis par­ke­ring i kom­mu­na­le p-hus, sa Odd Nord­mo.

Kom­mu­nens par­ke­rings­hus er i førs­te rek­ke Slot­tet, Kil­den, Gyl­deng­år­den og Bør­sen.

Po­li­ti­ker­ne vil nå gå til­ba­ke og dis­ku­te­re grun­dig før mye skal av­gjø­res i for­mann­ska­pet 7. juni, og en­de­lig i by­sty­ret 21. juni. De øns­ker også en over­sikt over øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser fra Kris­tian­sand Par­ke­ring.

Høy­res mann støt­tet tek­nisk di­rek­tør, som an­be­fal­te maks p-tid på én time i city-de­len, alt­så vest for Fest­nings­gata.

Og når vi først er i den gata: Fle­re tal­te varmt om det pri­va­te for­sla­get fra Mul­ti­con­sult, med en bred pas­sa­sje over Fest­nings­gata – fra Tor­vet mot Pose­byen ved Råd­hus­gata – også kalt Christian IVS plass.

– Det­te er et len­ge etter­leng­tet til­tak. Det er en sorg for man­ge som bor i byen at Fest­nings­gata er en tra­fikk­mur, på­pek­te Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe (MDG).

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen vil ikke ha gra­tis el­bil­par­ke­ring på de få, gjen­væ­ren­de gate­plas­se­ne. I til­legg til Kil­den P-hus an­be­fa­les plas­sen ved Se­tes­dals­vei­en/ Gart­ner­løk­ka og ved ned­kjør­sel til gam­le KMV som en prøve­ord­ning for to år.

Ven­st­re me­ner an­de­len el­bi­ler i Kris­tian­sand, sju pro­sent, fort­satt er for lav, og at det sta­dig trengs sti­mu­le­ren­de til­tak.

– Der­for må det åp­nes for gra­tis el­bil­par­ke­ring i alle kom­mu­na­le p-hus, ar­gu­men­ter­te Pet­ter Be­ne­stad.

– Om par­ke­rings­hu­se­ne blir ful­le av el­bi­ler hele da­gen, da er hele hen­sik­ten med den­ne pla­nen borte. Det hand­ler om sir­ku­la­sjon, og at næ­rings­li­vet vil ha fle­re kun­der og ikke noen som ok­ku­pe­rer plas­se­ne hele da­gen, svar­te Trond Blatt­mann (Ap).

Hans par­ti me­ner el­bil­par­ke­ring må tas ut av hele pla­nen og be­hand­les som en egen sak.

De førs­te tiltakene blir plan­lagt til høs­ten, med gjen­nom­fø­ring i 2018–19. Et pro­sjekt som al­le­re­de er igang­satt er gå­gate i Gyl­den­lø­ves gate mel­lom Mar­kens og Kirke­gata. Der­et­ter føl­ger gå­gate i Skip­per­gata og syk­kel­ga­te i Kirke­gata.

ALLE FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Gyl­deng­år­den er ett av kom­mu­nens par­ke­rings­hus. Fra det­te punk­tet opp til Mar­kens er Skip­per­gata fore­slått til gå­gate.

Le­der Stian Stor­buk­ås (Frp) har or­det i by- og miljø­ut­val­get tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.