FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gate­bruks­pla­nen

● Ad­mi­ni­stra­sjo­nen le­ve­rer nå sitt en­de­li­ge for­slag til gate­bruks­plan for Kvad­ra­tu­ren. Po­li­tisk slutt­be­hand­ling fin­ner sted i by- og miljø­ut­val­get kom­men­de tors­dag, der­et­ter for­mann­ska­pet 7. juni og by­sty­ret 21. juni.

● 440 gate­par­ke­rings­plas­ser fore­slår fjer­net de nes­te fem åre­ne. Av de 427 p-plas­se­ne som er lis­tet opp er 156 på stør­re, åpne par­ke­rings­plas­ser, mens 271 er kant­steins­par­ke­ring i ga­te­ne.

● Pla­nen hand­ler om å gjø­re sen­trum til et mer tri­ve­lig og at­trak­tivt sted å fer­des, sam­ti­dig som det skal være til­gjen­ge­lig med alle frem­komst­mid­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.