Søk­na­den gjaldt dis­pen­sa­sjon for

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no

fle­re for­hold, blant an­net en car­port med ter­ras­se på frem­si­den og et ut­vi­det til­bygg på bak­si­den.

Tøn­nes Sind­land er skuf­fet, men tar av­sla­get til etter­ret­ning.

– Jeg sy­nes det er synd. Det be­tyr at vi ikke får noen car­port, og de som skal bo der må par­ke­re i gata, sier Sind­land.

Av­sla­get var i tråd med an­be­fa­lin­gen fra plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe, som men­te søk­na­den til­gode­så ut­byg­ger på be­kost­ning av na­bo­ene. Hun men­te det var åpen­bart at søk­na­den var øko­no- misk mo­ti­vert fra ut­byg­gers side, og så ikke noen for­de­ler som vei­de opp for ulem­pe­ne.

– Av­sla­get in­ne­bæ­rer at vi må set­te opp hu­set slik det var opp­rin­ne­lig. Par­ke­rings­mu­lig­he­te­ne blir da som de var i 1910, men sånn er det. Vi får sat­se på at det flyt­ter inn noen miljø­be­viss­te be­bo­ere som kla­rer seg med syk­kel, sier Sind­land.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Nabo Vi­dar Holt (i midt­en) pe­ker og for­kla­rer for po­li­ti­ker­ne i byog miljø­ut­val­get. Helt til høy­re står bygg­mes­ter Tøn­nes Sind­land, som re­pre­sen­ter­te ut­byg­ger un­der be­fa­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.