Geir At­le fikk størs­te fisk i O

Geir At­le Jo­hann­es­sen fra Lillesand har ald­ri fått stør­re laks. Det mel­des om knall­godt åp­nings­fis­ke i Otra.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Fan­tas­tisk moro. Jeg sto på en plass med noen skar­pe stei­ner og var redd snø­ret skul­le gå av, men jeg fikk den inn. Per­son­lig re­kord.

Det sa en litt skjel­ven Jo­hann­es­sen da han kom for å veie ved Vi­ge­land ho­ved­gård litt før halv åtte tors­dag mor­gen.

GODT ÅP­NINGS­FIS­KE

Fis­ken vei­de 6,7 kilo. Der­med fikk Jo­hann­es­sen re­kor­den i Otra førs­te natt av årets lakse­fis­ke.

Åp­nings­re­kor­den på Sør­lan­det lig­ger Kjell Hugo Elias­sen an til å få. Han har fått en på 7,7 kilo i Aud­na i Lin­des­nes.

– Jeg har fisket un­der åp­nin­gen i fire år og fått fisk tre av åre­ne, for­tal­te Jo­hann­es­sen, som i hel­ga drop­per laks for å dra på ør­rettur til Myk­land.

Legenden i Otra, Egil Od­der­støl, er im­po­nert. Van­lig­vis er det tid­lig i se­son­gen det er van- ske­ligst å få fisk på land. De er sto­re tid­lig, men som re­gel få.

I føl­ge Od­der­støl er det tatt mel­lom 15 og 20 fisk førs­te nat­ta – og det er uvan­lig bra i Otra. Også fra and­re el­ver mel­des om bra første­døgn-fangs­ter, sær­lig Aud­na.

In­gen ser ut til å ha fått gi­gant­fis­ken som svøm­te for­bi Bo­en­fos­sen, ons­dag mor­gen.

BRYLLUPSDAG I ELVA

– Om jeg har fått noen selv. Ikke spør sån­ne gru­som­me spørs­mål. Sva­ret er for­res­ten nei, sa Od­der­støl, som fei­ret 43 års bryllupsdag i elva.

– Skal du ikke tref­fe kona?

– Jo­da, vi skal fei­re når hun kom­mer ned til elva med mat til meg etter hvert, lo Egil.

Fædre­lands­ven­nen sto på øst­sida da Bjørn Mag­nus­sen ba­let med sin stor­laks på Sage­jor­det på vest­sida. Han fikk hjelp av Øy­vind Bak­ken. Noen kyr og kal­ver vir­ket også in­ter­es­sert. Fis­ken vei­de 5,8 kilo.

Øy­vind Bak­ken had­de tid­li­ge­re på nat­ta tatt en på 4,4 kilo. Han kom til elva klok­ka 14 ons­dag og had­de ikke tenkt seg hjem da vi traff han klok­ka åtte tors­dag mor­gen.

– Hvor mye fisker du?

– Mind­re enn før, men fort­satt så mye at jeg ikke tør å si det i avi­sen, sa han.

Ved Hole­hau­gen på Kvar­stei­in ble det tatt fle­re fisk. Den stør- ste fikk Ken­neth Tho­mas­sen. Den vei­de seks kilo.

– Fin fisk. Men i dag er jeg mest opp­tatt av at Egil Od­der­støl ikke får noe. Alle snak­ker om det, lo han.

LAKSEFRELST KVIN­NE

– Det vik­tigs­te er ikke å få noe, men å kose seg i elva, sa ek­te­pa­ret Ani­ta og Ter­je Sund­bak­ken.

Slik snak­ker folk som ikke har fått fisk. Ek­te­pa­ret er to av Otras al­ler iv­rigs­te. Ek­te­pa­ret bor i Dram­men, men er i Otra hver helg og hele fe­rien un­der lakse­fis­ket.

– Ei fan­tas­tisk elv. Tri­ve­li­ge folk, lite ut­styrs­hys­te­ri og få som skal vise seg. Skik­ke­lig greit mil-

ALLE FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Stor­fis­ker Egil Od­der­støl fra Vennesla vei­er stor­fangs­ten for Geir At­le Jo­hann­es­sen fra Lillesand. 6,7 kilo.

Ter­je Sund­bak­ken er en av de iv­rigs­te lakse­fis­ke­re i Otra. Nes­ten like iv­rig som kona Ani­ta Sun­bak­ken som står bak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.