Kom­mu­nen gir opp og pun­ger ut 12,6 mill.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE R. ULEBERG

Vennesla kom­mu­ne skul­le leie inn de bes­te ad­vo­ka­ter etter mil­lion­sprek­ken på svømme­hal­len. Nå gir kom­mu­nen opp og be­ta­ler de 12,6 sprekk­mil­lio­ne­ne.

Saks­be­hand­ler Tellef Myk­land satt i mø­ter tors­dag, men i saks­inn­stil­lin­gen til for­mann­ska­pet, ber han og råd­man­nen po­li­ti­ker- ne gi seg og drop­pe vi­de­re kamp.

Rå­det er at eks­tra­reg­nin­gen på 12,6 mil­lio­ner kro­ner be­ta­les med pen­ger kom­mu­nen har på fond – og at kam­pen mot kon­su­len­te­ne av­slut­tes. Hal­len kom til slutt på godt over 147 mil­lio­ner kro­ner.

Sprek­ken ble opp­da­get i mars 2016, og det tok over to må­ne­der før man for­tal­te om den og over ti må­ne­der før man grei­de an­net enn å si at over­skri­del­sen ble mel­lom fem og 13 mil­lio­ner kro­ner.

I den­ne pe­rio­den snak­ket po­li­ti­ker­ne, sær­lig ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal og vara­ord­fø­rer Be­rit Kit­tel­sen, om å leie inn de bes­te ad­vo­ka­ter. For her men­te kom­mu­nen at de had­de en god sak, etter at de men­te de nær­mest had­de blitt lurt av sine råd­gi­ve­re og kon­su­len­ter. Nå me­nenr råd­man­nen Svein Skis­land at det er høy ri­si­ko for­bun­det med ytterligere ju­ri­disk opp­føl­ging, og at det klo­kes­te er å gi seg.

FOTO: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.