Solg­te strøm for 2,17 mil­li­ar­der

Norgesenergi økte om­set­nin­gen med 290 mil­lio­ner kro­ner i fjor. Sam­ti­dig falt re­sul­ta­tet med 21 mil­lio­ner.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi er sab­la for­nøyd. Til tross for tøff kon­kur­ran­se og press på mar­gi­ne­ne gjen­tar vi 2015 som var et vel­dig godt år, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hans-erik Rams­dal i Norgesenergi.

Sel­ska­pet, som er vel­dig glad i gult, om­sat­te for 2,17 mil­li­ar­der kro­ner i 2016 og satt igjen med et re­sul­tat før skatt på 196 mil­lio­ner.

Og selv om re­sul­ta­tet er noe sva­ke­re enn året før, dep­per ikke le­del­sen av den grunn.

TØFF KON­KUR­RAN­SE

– Vi er enda mer stolt over 2016 enn 2015, som var et år med med­vind. Nå har det vært tøff kon­kur­ran­se i man­ge år, men den til­spis­set seg på et vir­ke­lig høyt nivå fra som­mer­en 2015, sier Rams­dal.

– Så er om­set­nin­gen i bran­sjen også styrt av engros­pri­sen, som økte med seks øre i snitt fra 2015 til 2016. Høy­ere engros­pris be­tyr høy­ere om­set­ning. Re­sul­ta­tet sty­res på sin side av pris­sving­nin­ger i mar­ke­det, for­kla­rer øko­nomi­sjef Kje­til Bøe.

At kon­kur­ran­sen er tøff, be­kref­tes av en rask sjekk på strøm­pris­por­ta­len strom­pris.no. En strøm­kun­de i Kris­tian­sand kan vel­ge mel­lom snaue 90 for­skjel­li­ge spot­pris­av­ta­ler og 50 va­ria­bel pris-av­ta­ler.

– IKKE VÅR MÅTE å JOB­BE På

Fle­re av pro­duk­te­ne in­klu­de­rer også en el­ler fle­re må­ne­der med så­kalt ne­ga­tivt på­slag; at strøm­le- ve­ran­dø­ren be­ta­ler deg x øre pr. kilo­wattime for strøm­men. Etter gra­tis­pe­rio­den flyt­tes man over på dy­re­re pro­duk­ter.

– Det er ikke vår måte å job­be på, og in­gen kan leve av å gi bort strøm over tid, sier Rams­dal.

– I års­be­ret­nin­gen til Norgesenergi står det at «ho­ved­stra­te­gi­en til sel­ska­pet er å være den ube­strid­te na­sjo­na­le lav­pris­ak­tø­ren i det nors­ke strøm­mar­ke­det». Li­ke­vel hav­ner dere på 9. plass på lis­ten over de bil­ligs­te spot­pris­pro­duk­te­ne og på 12. plass på lis­ten over de bil­ligs­te va­ria­bel pris­pro­duk­te­ne?

– Selv om vi all­tid skal være bil­li­ge, be­tyr ikke det at vi til en­hver tid top­per lis­te­ne på strom- pris.no. Det­te er øye­blikks­bil­der som va­rie­rer fra dag til dag, med nye ak­tø­rer som kas­ter seg inn og kam­panje­pri­ser. Men vi ga­ran­te­rer at vi all­tid skal være høyt på lis­ta, for­tel­ler Bøe.

– GOD START På ÅRET

2017 ser for øv­rig også ut til å bli et bra år for sel­ska­pet med de gu­le strøm­pri­se­ne.

– Det har vært en god start på året, sier øko­nomi­sje­fen.

– Vi kan vel strek­ke oss til «vel­dig god», sup­ple­rer adm.dir. og ut­dy­per:

– Vi er am­bi­siø­se på topp- og bunn­lin­je, men står i tøff kon­kur­ran­se med sto­re sving­nin­ger i strøm­pri­sen og høye in­ves­te- rings­kost­na­der. Så får vi se hvor det en­der, men vi er vel­dig godt for­nøyd med star­ten.

FLE­RE AN­SAT­TE

Norgesenergi har el­ler økt ar­beids­stok­ken fra 110 ved ut­gan­gen av 2015 til 135 ved ut­gan­gen av 2016. Før 2017 er his­to­rie reg­ner Hans-erik Rams­dal med at an­tal­let har sta­bi­li­sert seg like un­der 150.

– Vi er in­tern sys­tem­le­ve­ran­dør for vårt svens­ke og fins­ke søs­ter­sel­skap, sam­ti­dig som vi job­ber mye med ut­vik­ling av nye pro­duk­ter, sys­te­mer og tje­nes­ter. Og det er ho­ved­sa­ke­lig også her vi har an­satt fle­re med­ar­bei­der, sier Norgesenergi-sje­fen.

SMAR­TE STRØMMÅLERE

– Hva får de nye «smar­te strøm­må­ler­ne» å si for dere?

– Det be­tyr at vi som le­ve­ran­dø­rer kan få mer ek­sak­te data om kun­den, sam­ti­dig som kun­den selv kan føl­ge mer med på for­bru­ket sitt, sva­rer Rams­dal og får støt­te fra øko­nomi­sje­fen:

– Vi job­ber for å se på mu­lig­he­te­ne det­te gir, og føl­ger nøye med på hva våre kon­kur­ren­ter fore­tar seg. Men det blir ikke en umid­del­bar end­ring, som for ek­sem­pel time­av­reg­ning, ved at du får en smart strøm­må­ler i hu­set, sier Kje­til Bøe.

FOTO: RICHARD NODELAND

Med et re­sul­tat før skatt på snaue 200 mil­lio­ner av en om­set­ning på drøye 2 mil­li­ar­der går smi­le­ne nes­ten rundt på øko­nomi­sjef Kje­til Bøe (til ven­st­re) og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hans-erik Rams­dal i Norgesenergi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.