Frk. Lar­sen med nytt navn, nytt kon­sept, nytt ut­se­en­de og ny med­ei­er

Frk. Lar­sen har end­ret navn, meny og in­te­ri­ør, og kan nå skil­te med en mes­ter­skaps­vin­nen­de bur­ger.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

– Jeg og Ole Pet­ter kjen­ner hver­and­re fra noen år til­ba­ke, og han og «Gour­met­gut­ta­ne» har vun­net NM i gril­ling to gan­ger med en bur­ger, og kom på andre­plass i VM med en an­nen. Nå er begge på me­ny­en vår, sier med­ei­er Åk­ki Li­di.

Hun snak­ker om Ole Pet­ter Rei­nert­sen, som nå også har blitt med­ei­er av Frk. Lar­sen. Tid­li­ge­re var det of­fi­si­el­le nav­net «Frk. Lar- sen Cafe og Kunst», men det har nå skif­tet til «Frk. Lar­sen Aut­hen­tic BBQ in Ag­der».

– Vi øns­ker å til­fø­re Frk. Lar­sen mer res­tau­rant-fe­eling. Alt la­ges fra bun­nen av, fra fries til saus, og vi job­ber også med et nytt bar­kon­sept, sier Rei­nert­sen.

Eks­te­ri­ø­ret på Frk. Lar­sen har også fått en make­over, og hele byg­get er nå svart­malt. Iføl­ge Åk­ki Li­di er det vik­tig for ka­fe­en å end­re seg.

– Da vi først star­tet for 18 år si­den had­de vi en tan­ke om at det­te skul­le vare len­ge. Øns­ker vi å be­stå, må vi end­re oss, noe vi har gjort fle­re gan­ger. Nav­ne­end­ring har vi deri­mot ikke gjort før, så det fø­les jo litt dras­tisk, men vi måt­te spis­se kon­sep­tet, sier Li­di.

Den rosa pinkwal­len på ut­si­den har fått en mind­re ver­sjon i bak­går­den, og i som­mer skal en grill bli stå­en­de på ut­si­den av byg­get ne­derst i Mar­kens, sam­men med ute­ser­ve­rin­gen som etab­le­res hver som­mer.

– En skal kun­ne for­ven­te noe mer enn det en selv kan lage hjem­me når man går på res­tau­rant. Jeg er gans­ke kri­tisk på bur­ge­re, og har selv stått for opp­læ­ring av kjøk­ken­per­so­na­let, sier Ole Pet­ter Rei­nert­sen.

FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Ole Pet­ter Rei­nert­sen og Åk­ki Li­di er begge med­ei­ere av Frk. Lar­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.