Kraf­tig uenig­het i ad­mi­ni­stra­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

pla­nen til Dri­ve­nes ut­ford­ren­de i for­hold til tid­li­ge­re be­slut­nin­ger på man­ge om­rå­der. Men det er den de­bat­ten vi nå må ta, sier Weg­ge.

Råd­man­nen skri­ver: «Råd­man­nen vur­de­rer ut­vik­lings­pla­ne­ne for Otra­par­ken og Hunsøya som svært po­si­ti­ve for Vennesla. Lo­kalt for­ank­ret ei­er­skap med in­ves­te­rings­evne og vil­je til å til­fø­re og vi­dere­ut­vik­le lo­kal­sam­fun­net er in­gen selv­føl­ge»

Weg­ge min­ner om at mye er end­ret si­den Dri­ve­nes lan­ser­te sine pla­ner for ti år si­den. Den gang var fab­rik­ken i drift på nabo­tom­ten og sam­fun­net tenk­te an­ner­le­des om tra­fikk og for­tet­ting, kol­lek­tiv­tra­fikk og klima­til­pas­ning enn nå.

– TI­DEN ER IN­NE

– Pla­nen be­hand­les nå for tred­je gang i kom­mu­nen. Ti­den er kom­met til å høre na­bo­er, næ­rings­for­ening, and­re myn­dig­he­ter og byg­das folk. Hva vil vi med Hunsøya, sier Weg­ge.

Kjøpe­sen­te­ret vil han ikke mene noe om.

– Det er uten­for det som lig­ger i kom­mune­pla­nen. Po­li­ti­ker­ne har satt krav om bu­tikk­stør­rel­se 1500 kvad­rat­me­ter. Nå skal alt det­te opp til de­batt, sier Weg­ge.

And­re sen­tra­le spørs­mål blir an­tall par­ke­rings­plas­ser og om­fan­get av grønt­are­al. God Driv AS øns­ker å ten­ke mer by­mes­sig. Det be­tyr mind­re grønt og fær­re p-plas­ser enn det som er van­lig i Vennesla.

Råd­man­nen har en meng­de rekke­følge­krav om vei­er og rund­kjø­rin­ger og så vi­de­re. Men han frem­mer ikke bro over elva som et rekke­følge­krav. God Driv får lov til å byg­ge selv om ikke broa er på plass. (den har fyl­kes­kom­mu­nen og kom­mu­nen av­talt å fi­nan­siere seg i mel­lom)

FOR­NØYD UT­BYG­GER

Thor Hel­le i God Driv AS er svært for­nøyd med at kom­mu­nen ikke igjen stop­per pla­nen for Hunsøya Park.

– Vi øns­ker å byg­ge 500 bo­li­ger for 1200 men­nes­ker og vi øns­ker å ska­pe 250 ar­beids­plas­ser i et stort kjøpe­sen­ter. Hvis NVE sier nei til bo­li­ger og ut­byg­ging på grunn av flom, har vi ei øy vi ikke kan ut­vik­le. Vi får håpe vi ikke hav­ner der, sier han.

Po­li­ti­ker­ne vil ikke si noe mer nå – før gruppe­be­hand­ling. Ap og KRF, de to sto­re par­ti­ene skal kal­le inn til med­lems­mø­ter. God Driv AS sin le­del­se har av­talt å møte i de fles­te parti­grup­pe­ne.

ILUSTRASJON: RAMBØLL

Hus­nøya park sett fra nord. Nå me­ner råd­mann Svein Skis­land ti­den er mo­den for den sto­re de­bat­ten om Hunsøya

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.