FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Hunsøya Park

● En ut­byg­ging til vel to mil­li­ar­der kro­ner.

● Om­rå­det er på 107 de­kar

● Det ten­kes bygd 500 bo­li­ger

● Kjøpe­sen­ter med 20.000 kvm. bu­tikk­are­al og 9000 kvm. bo­lig, samt en un­der­eta­sje til par­ke­ring på 10.000 kvm som kan om­gjø­res til bu­tik­ker.

● Det er re­gu­lert 31 de­kar par­ke­ring for­delt på fem an­legg un­der bak­ken til bo­lig­for­mål og 1,1 de­kar på bak­ken ved kjøpe­sen­te­ret.

● Kom­mu­nen har krevd 31 kvm ute­are­al pr bo­en­het, God Driv AS fore­slår 25 kvm.

● Mens and­re kommuner har re­du­sert an­tall p-plas­ser kraf­tig i sen­tra­le strøk, har Vennesla de gam­le reg­le­ne om minst 1,5 til to p-plas­ser pr bo­en­het. God Driv me­ner tal­let må ve­sent­lig la­ve­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.