Her skal Ki­nas nye su­per­by byg­ges

I en søv­nig, li­ten by kom­mer en by tre gan­ger stør­re enn New York.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - CLAUS BLOCK THOMSEN, BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

For­ri­ge må­ned vars­let den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen pl­ut­se­lig at de vil byg­ge en ny by med plass til over to mil­lio­ner inn­byg­ge­re. Un­der over­fla­ten lu­rer imid­ler­tid sin­net hos lo­kal­be­folk­nin­gen i om­rå­det hvor kjempe­byen skal byg­ges. De fryk­ter å bli ofre for re­gje­rin­gens stor­slåt­te pla­ner.

Inn­til ny­lig var Xion­gxi­an etter ki­ne­sisk måle­stokk en søv­nig li­ten by med kun noen få tu­sen inn­byg­ge­re. Byen be­står av en lang ho­ved­gate med for­ret­nin­ger, res­tau­ran­ter, et par bil­verk­ste­der og noen su­per­mar­ke­der. Nor­malt en type by man bare vil­le sust igjen­nom hvis man over­ho­det be­fant seg i dis­se trak­ter, ca. 125 kilo­me­ter sør for Ki­nas ho­ved­stad, Bei­jing.

LETTER TRYK­KET På BEI­JING

1. april med­del­te den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen uten ytterligere for­var­sel en be­slut­ning om å opp­fø­re en ny kjempe­by uten­for Bei­jing, en by som på sikt skal rom­me opp mot 2,5 mil­lio­ner men­nes­ker.

Me­ga­byen skal let­te noe av tryk­ket på Bei­jing, som med sine 21,5 mil­lio­ner inn­byg­ge­re har al­vor­li­ge pro­ble­mer med for­urens­ning, sky­høye bo­lig­pri­ser, tra­fikkaos og vann­man­gel.

Kjempe­byen skal byg­ges i et tre­kant­om­rå­de som be­står av Xion­gxi­an i det ene hjør­net og to søs­ter­byer i de and­re, og som to­talt dek­ker et are­al på cir­ka 100 kvad­rat­kilo­me­ter.

SUKSESSHISTORIE AL­LE­RE­DE

Den nye byen har fått nav­net Xion­gan, og i ki­ne­sisk pres­se har bygge­pla­ne­ne blitt frem­stilt som en stor suksesshistorie. Avi- sen Chi­na Dai­ly si­ter­te ny­lig Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping på å be­skri­ve byg­gin­gen av den nye su­per­byen som en «mar­kant his­to­risk og stra­te­gisk be­slut­ning» som vil bli «av­gjø­ren­de for det kom­men­de år­tu­sen».

Pla­nen er at den nye me­ga­byen skal vokse og med ti­den fyl­le et are­al på helt opp til 2000 kvad­rat­kilo­me­ter, hvor den vil bli nes­ten tre gan­ger stør­re enn New York.

Vi stop­per på ho­ved­ga­ten i Rong­chen og går litt frem og til­ba­ke inn­til vi lyk­kes med å kom­me i prat med en mann som job­ber som byg­nings­ar­bei­der.

Han for­kla­rer hvor­for stem­nin­gen er så tryk­ket.

– De fles­te her er red­de for å mis­te job­be­ne sine, sier han, men vil ikke ha nav­net sitt i avi­sen for­di sje­fen hans har for­budt ham å snak­ke med jour­na­lis­ter.

FRYKT FOR HUS OG JOBB

Kona hans job­ber i en bu­tikk hvor de al­le­re­de har fått vite at byg­nin­gen som hu­ser bu­tik­ken skal ri­ves for å gjø­re plass til nye bo­lig­blok­ker.

– Vi vet ikke om hun kan be­hol­de job­ben sin el­ler om hun kan fin­ne en an­nen når så man­ge men­nes­ker be­gyn­ner å flyt­te hit, sier han, og fryk­ter også for sin egen frem­tid.

– Jeg er bare en ufag­lært dag­ar­bei­der. Fir­ma­ene som skal byg­ge alle de nye hu­se­ne her vil bru­ke sine eg­ne ut­dan­ne­de hånd­ver­ke­re, og da vil det ikke være plass til meg. Hvis både kona og jeg mis­ter job­be­ne våre vet vi ikke hvor­dan vi skal over­le­ve. Vi har også et barn på fire år, sier han.

Iføl­ge avi­sen Wall Stre­et Jour­nal har fi­nan­sie­rings­fir­ma­et Mor­gan St­an­ley an­slått at etab­le­rin­gen av den nye su­per­byen vil med­føre både pri­va­te og of­fent­li­ge in­ves- te­rin­ger på opp mot 2500 mil­li­ar­der kro­ner de nes­te 15 åre­ne.

Den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen plan­leg­ger å flyt­te de­ler av ad­mi­ni­stra­sjo­nen til den nye byen, byg­ge uni­ver­si­te­ter og and­re ut­dan­nings­ste­der, samt byg­ge vei­er og tog­for­bin­del­ser som skal sik­re en reise­tid til Bei­jing på bare en halv­time.

GULLFEBER I EIENDOMSBRANSJEN

Da de stor­slåt­te bygge­pla­ne­ne ble an­non­sert 1. april sat­te det i gang en ekte gull- fe­ber. Fra hele Ki­na kom folk rei­sen­de for å kjø­pe opp ei­en­dom­mer og jord. I lø­pet av de på­føl­gen­de døg­ne­ne ble hus­pri­se­ne mer enn for­dob­let, noe som over­ras­ket selv den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen.

Etter få da­ger tok de der­for af­fæ­re på en måte som var like bom­bas­tisk som den opp­rin­ne­li­ge mel­din­gen om å byg­ge den nye su­per­byen.

Re­gje­rin­gen vars­let at det med øye­blik­ke­lig virk­ning var for­budt å kjø­pe og sel­ge ei­en­dom og jord i hele om­rå­det som skal

ut­gjø­re Xion­gan. Der­med for­søk­te re­gje­rin­gen å set­te en stop­per for en pris­eks­plo­sjon som vil­le gjø­re det umu­lig for men­nes­ker med en van­lig inn­tekt å få råd til å bo i den nye byen.

Blant an­net har for­bu­det med­ført at alle ei­en­doms­meg­le­re i om­rå­det er blitt be­ord­ret til å sten­ge, noe vi blir min­net om på en svært di­rek­te måte når vi kjø­rer rundt i byen vi har kom­met til, Rong­chen.

Ved noen sto­re kjøpe­sent­re lå tid­li­ge­re tre ei­en­doms­meg­le­re, men nå har man ta- pet igjen vin­du­ene til kon­to­re­ne de­res og hengt opp sto­re røde ban­ne­re.

«Alt salg og kjøp av ei­en­dom er strengt for­budt», står det på et av ban­ner­ne. «Hvis du kjø­per ei­en­dom i dag får du en dår­lig dag i mor­gen», står det på et an­net.

FOTO: NTB SCANPIX

For­seg­lin­gen på den­ne por­ten be­tyr at det er for­budt å kjø­pe el­ler sel­ge ei­en­dom­men. Kon­to­re­ne til man­ge ei­en­doms­meg­le­re er også stengt etter at by­pla­ne­ne ble kjent 1. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.