FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Den nye su­per­byen

● Ki­nas nye su­per­by skal lig­ge i et om­rå­de mel­lom de tre ek­sis­te­ren­de små­by­ene Xion­gxi­an, Anxin og Rong­chen. Den nye byen har al­le­re­de fått nav­net Xion­gan, som er en sam­men­trek­ning av nav­ne­ne på de to førs­te.

● Den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen har ennå ikke vars­let når byen skal stå fer­dig, men an­gi­ve­lig fore­stil­ler re­gje­rin­gen seg at byg­gin­gen skal fore­gå i for­skjel­li­ge fa­ser. I førs­te om­gang skal byen dek­ke et are­al på 100 kvad­rat­kilo­me­ter, som der­et­ter skal vokse til 2000 kvad­rat­kilo­me­ter.

● Sam­ti­dig vil om­rå­det bli en så­kalt sær­lig øko­no­misk sone, noe som vil in­ne­bære lø­se­re lov­giv­ning for å frem­me han­del og in­ves­te­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.