De fles­te skal med

Ikke bare par­ti­ene, men også LO og NHO rus­ter seg til valg­kamp. Er det bra for oss velgere?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Po­li­tis­ke al­li­an­ser hand­ler om å iva­re­ta sam­funns­mes­si­ge in­ter­es­ser. Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et har hver sine mek­ti­ge støtte­spil­le­re og sam­ar­beids­part­ne­re i NHO og LO. Sa­ken er bare den at vi ikke stem­mer på LO el­ler NHO, men på par­ti­er. Ver­ken LO el­ler NHO tar an­sva­ret for stats­bud­sjet­tet, ru­som­sor­gen, hvor­dan vi skal løse medi­sins­ke di­lem­ma­er i kjøl­van­net av tek­no­lo­gisk ut­vik­ling el­ler hånd­te­re Nor­ges for­hold til Russ­land og NATO i en tid der ar­tik­kel 5 er i spill. Som velgere vil vi ha ba­lan­sert og hel­het­lig po­li­tikk. Det er der­for et de­mo­kra­tisk pro­blem om dis­se to or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes på­virk­nings­kraft blir for stor. Ar­bei­der­par­ti­et og LO kri­ti­se­res for sine tet­te bånd til hver­and­re. LO får gjen­nom­slag i sen­tra­le sa­ker og kort vei til mak­tens tin­der for til­lits­valg­te som drøm­mer om po­si­sjo­ner i et fram­ti­dig re­gje­rings­ap­pa­rat. Til gjen­gjeld får Ar­bei­der­par­ti­et et po­ten­si­elt grep om hundre­tu­se­ner av velgere. Høyre­si­den hev­der med ret­te at LO kjø­per seg po­li­tisk inn­fly­tel­se. NHO og Høy­re kan imid­ler­tid se seg selv i spei­let. De sam­ar­bei­der også tett og man­ge i NHO har sin blå parti­bok i or­den. NHO vil selv­føl­ge­lig ha po­li­tis­ke kon­se­sjo­ner. Det vil også næ­rings­livs­top­per som gir øko­no­misk støt­te til Høy­res valg­kamp. Vi le­ver i et re­la­tivt trans­pa­rent sam­funn, men de fær­res­te har råd til å kjø­pe seg po­li­tisk inn­fly­tel­se.

LO og Ar­bei­der­par­ti­et dis­ku­te­rer fel­les bud­skap, ryd­der uenig­he­ter av vei­en og står sam­let utad. På tu­ren rundt Sogns­vann lø­ses man­ge po­li­tis­ke flo­ker, men ikke alle. Lo-le­de­ren sit­ter i Ar­bei­der­par­ti­ets sen­tral­sty­re og har di­rek­te lin­je til stats­mi­nis­te­ren når par­ti­et har re­gje­rings­makt. Det er en drømme­si­tua­sjon for en­hver or­ga­ni­sa­sjon som vil ha inn­fly­tel­se og sam­funns­makt. I dis­se da­ger sne­krer de på valg­kamp­stra­te­gi­en og plan­leg­ger fel­les ut­spill

og ar­ran­ge­men­ter. Fram mot val­get kom­mer vi til å få ma­ni­fes­tert både åpen­lyse og mer sub­ti­le ek­semp­ler på sam­ar­bei­det, det sam­me gjel­der for Høy­re og NHO.

Al­li­an­ser er le­gi­timt, men for tet­te al­li­an­ser blir et pro­blem hvis vi ikke vet hva som er lagt i pot­ten. Ar­bei­der­par­ti­et vil for­sik­re oss om at de for­sva­rer ar­beids­ta­ker­nes og den van­li­ge lønns­mot­ta­ke­rens in­ter­es­ser. I år kom­mer dét til å bli muende­en ut­ford­ring parti­le­de­ren si­den har den spe-for­ku­lert i bo­lig­byg­ging i Oslo. LO­le­de­ren gikk i spa­ga­ten da han ut­tal­te til Dag­bla­det at sa­ken viser hvor uover­sikt­lig bygge­bran­sjen er og at det er be­hov for ytterligere re­gu­le­rin­ger. Det lød kleint da han der­et­ter la til at LO er gla­de for at ‘Ar­bei­der­par­ti­et og Jo- nas Gahr Stø­re har et så ty­de­lig og sterkt en­ga­sje­ment for et se­riøst ar­beids­liv’.

Den ame­ri­kans­ke kon­gress­man­nen gjen­nom 40 år Tip O’neill er kjent for fra­sen «all po­li­tics is lo­cal». Bill Clin­ton fikk kjen­ne på det da han var på uten­lands­rei­se mens ame­ri­kans­ke medi­er rul­let opp his­to­ri­en om Mo­ni­ca Lewin­sky og si­ga­ren i det ova­le rom. Hvis det er sant at all po­li­tikk har et lo­kalt ut­spring er det bort­imot umu­lig å tro at en mann som Stø­re ikke er bed­re ori­en­tert om eg­ne for­ret­nin­ger. Sam­funns­top­per og de­res råd­gi­ve­re må vite hvor­dan ef­fek­ten av en boome­rang ser ut på for­si­den av Ver­dens Gang, som det he­ter i den nors­ke cover­lå­ten fra 1974. Det er for­un­der­lig at de ennå ikke har lært å sjek­ke por­te­føl­jen sin nøy­ere før de stik­ker

ho­det fram.

Det er vans­ke­lig å spå hva som blir valg­re­sul­ta­tet til høs­ten. Ar­bei­der­par­ti­et har et styk­ke igjen til topp­for­men og er av­hen­gig av støt­te hos Lo-med­lem­mer. Et kre­ven­de spørs­mål for po­li­tis­ke ana­ly­ti­ke­re er om ned­gang på me­nings­må­lin­ge­ne er ut­trykk for en trend el­ler er forbi­gå­en­de. Pat­rick Diamond i den bri­tis­ke tenke­tan­ken Po­li­cy Network me­ner at sen­trum-ven­st­re-par­ti­er nå er mer etter­giv­ne i sa­ker om inn­vand­ring og mind­re føl­som­me for kjerne­sa­ker som full sys­sel­set­ting, for­svar for vel­ferds­sta­ten og of­fent­lig sek­tor. Et ve­sent­lig spørs­mål for so­sial­de­mo­kra­ter i Euro­pa er hvil­ke koa­li­sjo­ner de vil inn­gå for å sik­re po­li­tisk gjen­nom­slags­kraft fram­over. Sty­rings­par­ti­er bør ten­ke gjen­nom hvil­ke al­li­an­ser de inn­går i. Ar­bei­der­par­ti­et kan star­te med å sik­re seg en bre­de­re for­ank­ring i ar­beids­li­vet. Høy­re bør skaf­fe seg al­li­anse­part­ne­re som kan gi par­ti­et stør­re tro­ver­dig­het i kam­pen mot ulike­sam­fun­net.

Som inn­byg­ge­re i Nor­ge tar vi for oss av alt lan­det byr på. Det være seg ut­dan­nings­mu­lig­he­ter el­ler vel­ferds­ord­nin­ger. Vi le­ver i et fre­de­lig og de­mo­kra­tisk land. At in­gen­ting av det­te kan tas for gitt, men kom­mer­valg lige, Velgere nem­li­ge. gjen­tas­sær­lig be­hø­verNor­ge­av av til be­viss­te Ar­bei­der­par­ti­et.de­ter ikke ikke kjed­som­me-være po­li­tiske­ba­re takk- en­kelt­e­ditt og par­ti­ersmitt land. for­tje­nes­te. Det er

I et fa­mi­lie­sel­skap for­le­den dis­ku­ter­te vi høs­tens valg. Alle rundt mid­dags­bor­det har job­bet, be­talt skatt med gle­de og brukt stemme­ret­ten flit­tig. I år har tvi­len sen­ket seg. Vi fant ikke ut av om vi skal stem­me el­ler hvil­ket par­ti vi i så fall skal stem­me på. Par­ti­ene både på høy­re- og venstre­si­den bør lyt­te til sine kri­tis­ke ven­ner.

Velgere be­hø­ver ikke være takk­nem­li­ge.

FOTO: NTB SCANPIX

Al­li­an­ser er le­gi­timt, men for tet­te al­li­an­ser blir et pro­blem hvis vi ikke vet hva som er lagt i pot­ten, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren om for­hol­det mel­lom AP/LO og H/NHO. På bil­det Nho-le­der Kris­tin Sko­gen Lund og da­væ­ren­de Lo-le­der Gerd Kristiansen un­der Aren­dal­s­uka i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.