Ut­dan­nings­for­bun­dets frykt

Jeg er or­dent­lig glad i den nors­ke sko­len! Det­te sier jeg uten for­be­hold, vel vi­ten­de om at vi har ting å strek­ke oss etter.

Faedrelandsvennen - - MENING - MA­RI DEGNEPOLL KOLLTVEIT, Oa­sen sko­le Bir­ke­lid

Jeg er takk­nem­lig for de of­fent­li­ge sko­le­ne bar­na mine går på, og jeg er stolt over fri­sko­len jeg selv job­ber på. Jo­da, jeg er så­pass norsk at jeg har vært litt skep­tisk til ting som har luk­tet «privat» og an­ner­le­des jeg også. Det har vi tross alt fått inn med både mors­mel­ka og skole­mel­ka, nord­menn og gode so­sial­de­mo­kra­ter som vi er. Men i møte med sko­len jeg nå job­ber på, ble skep­si­sen raskt gjort til skam­me!

Nes­ten like len­ge som jeg har vært lærer, har jeg vært med­lem av Ut­dan­nings­for­bun­det. Jeg har hatt tro på å være med på å bi­dra til fel­les­ska­pet, til å yte hjelp og få hjelp og til å få fag­li­ge opp­da­te­rin­ger i med­lems­bla­det vårt. Sant nok; jeg har til ti­der kjent at den po­li­tis­ke ori­en­te­rin­gen har vært sterk og nok­så en­si­dig, men enn så len­ge har jeg valgt å stå i det. Til i dag! Ny­lig les­te jeg nem­lig Åse Grethe Birke­land Frøyns inn­legg «Fel­les­sko­len som dan­nel­ses­are­na» i Fædre­lands­ven­nen. Når le­de­ren i Ut­dan­nings­for­bun­det i min egen kom­mu­ne ut­tryk­ker så sterk skep­sis, … nei, det blir for svakt; frykt (!) for fri­sko­ler, kjen­ner jeg be­hov for å si at det­te er en hold­nin­gen jeg ikke øns­ker å støt­te. Ut­dan­nings­for­bun­dets uro med tan­ke på oss som også vil ha sko­ler ut ifra det de kal­ler «sma­le hen­syn», spil­ler på tan­ken om at fri­skole­ele­ve­ne står i fare for å ek­sa­mi­ne­res ut fra sko­len med høy mål­opp­nå­el­se i anti­de­mo­kra­tis­ke hold­nin­ger og stryk i re­spekt og to­le­ran­se.

La det være sagt: Det er lov til å være imot fri­sko­ler! Det fin­nes man­ge ar­gu­men­ter jeg gjer­ne lyt­ter til, og en frisk de­batt ska­der in­gen. Jeg har del­tatt selv på begge si­der. At opp­ret­tel­sen av nye fri­sko­ler ska­per dis­ku­sjon og fø­lel­ser i et lo­kal­mil­jø er også na­tur­lig. Det er selv­sagt også slik at man­ge fri­sko­ler, ak­ku­rat som man­ge of­fent­li­ge sko­ler, kan være bæ­re­re av en kul­tur som bør ut­ford­res og end­res. Men når Ut­dan­nings­for­bun­det i Kris­tian­sand mer enn an­ty­der at vi i fri­sko­ler leg­ger til ret­te for at barn vokser opp i ens­ret­te­de og luk­ke­de mil­jø med inn­snev­ret kjenn­skap og to­le­ran­se, er det nær­lig­gen­de å ten­ke at de selv bi­drar til en po­la­ri­se­ring byg­get på mis­tan­ke. Barn og unge på vår sko­le kom­mer fra man­ge for­skjel­li­ge ste­der og har svært så ulik so­si­al- og øko­no­misk bak­grunn. Ele­ve­ne våre ut­gjør også et fan­tas­tisk mang- fold av uli­ke per­son­lig­he­ter og et­ni­si­tet. Grun­ne­ne for å vel­ge vår sko­le er va­rier­te. Vi er ikke en sko­le for krist­ne ele­ver, men en «kris­ten» sko­le for alle ele­ver, uav­hen­gig av livs­syn og livs­er­fa­rin­ger.

Men, som Birke­land hel­dig­vis på­pe­ker; mis­tan­ke skyl­des mang­len­de kjenn­skap og kunn­skap. Det kan vi være eni­ge om! Og hå­pet er at nett­opp kunn­skap og kjenn­skap til ar­bei­det som man­ge av lan­dets fri­sko­ler dri­ver, kan dem­pe noe av mis­tan­ken og fryk­ten som Ut­dan­nings­for­bun­det ser ut til å bære så tungt på.

Så vel­kom­men til å be­sø­ke min lil­le bit av den nors­ke sko­len, Birke­land Frøyn - om du vil. Vi er ikke feil­fri, så det er helt sik­kert ting du kan ut­ford­re oss på. Sko­le er, som vi begge vet, hardt og kre­ven­de ar­beid. I lik­het med and­re sko­ler har vi skitt un­der neg­le­ne iblant. Men jeg tør på­stå at vi også gjør et so­lid styk­ke ar­beid når det gjel­der å ut­rus­te barn og unge til å bli «frem­ti­di­ge ak­ti­ve sam­funns­bor­ge­re i mang­fol­det av kul­tur, so­si­al til­hø­rig­het, et­ni­si­tet, re­li­gio­ner og livs­syn», til gle­de for ele­ver og for­eld­re­ne som me­ner at vi er et godt og vik­tig skole­al­ter­na­tiv, og ikke minst; til gle­de for sam­fun­net vi er en del av. Og hvem vet; kan­skje får fri­he­ten både jeg og Ut­dan­nings­for­bun­det er glad i enda bed­re kår der­som fryk­ten for oss blir litt mind­re?

❞ Når le­de­ren i Ut­dan­nings­for­bun­det i min egen kom­mu­ne ut­tryk­ker så sterk skep­sis, … nei, det blir for svakt.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Barn og unge på vår sko­le kom­mer fra man­ge for­skjel­li­ge ste­der og har svært så ulik so­si­al- og øko­no­misk bak­grunn, skri­ver for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.