Følge­feil av feil­sat­sing

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NA DESPARD ASGARD

Fædre­lands­ven­nen meld­te 24. mai at Post­nord vur­de­rer flyt­ting av gods­ter­mi­nal fra Lange­myr ved jern­ba­nen for å ny­etab­le­re seg ved mo­tor­vei­en mot Oslo.

●● Iføl­ge dis­trikts­sjef Jon Erik Sundt er det­te mot­vil­lig, for Post­nord øns­ker å bru­ke ba­nen. Pla­ne­ne om flyt­ting er en di­rek­te kon­se­kvens av mang­len­de sats­ning, ved­li­ke­hold og opp­gra­de­ring av Sør­lands­ba­nen over ti­år. Tog er og blir mer miljø­venn­lig enn vei­trans­port, men når hen­sy­net til mil­jø blir full­sten­dig ulønn­somt, er det­te en trist, men for­ståe­lig kon­se­kvens. Si­tua­sjo­nen er fullt ut unn­gåe­lig. Med or­dent­lig opp­gra­de­ring av bane in­nen ri­me­lig tid vil trans­port av gods og men­nes­ker bli ras­ke­re og mer på­li­te­lig. Miljø­par­ti­et de Grøn­ne går inn for høy­has­tig­hets tog­for­bin­del­se mel­lom Stav­an­ger og Oslo, og sam­men­kob­lin­gen av Vest­fol­dog Sør­lands­ba­nen med den så­kal­te Ge­ni­stre­ken. Post­nords Sundt sier selv at det er den lan­ge tids­ho­ri­son­ten for ut­bed­rin­ger som er pro­ble­met. Det­te vil MDG gjø­re noe med. Godstra­fikk på bane og ikke vei er en vik­tig del av det grøn­ne skif­tet vi må inn­føre for å opp­nå våre for­plik­tel­ser ved Pa­ris­av­ta­len og be­hol­de våre gode leve­kår. Fos­sil­par­ti­ene som har styrt Nor­ge de sis­te stor­tings­pe­rio­de­ne, tror at vei­byg­ging er frem­tids­ret­tet. MDG ser imid­ler­tid hva som må til om vi skal ha håp om å nå må­let om mak­si­malt to gra­ders opp­var­ming: jern­bane­net­tet i Nor­ge må styr­kes. Om Post­nord flyt­ter, med­fø­rer det vei­trans­port av alt gods for de­res del. Al­le­re­de i dag frak­tes kun 20 % av god­set med tog. Post­nord skal ikke kland­res for at de føl­ger mar­ke­dets lo­gikk – det er feil­slått sam­funns­plan­leg­ging og svikt hos myn­dig­he­te­ne som lig­ger til grunn. Flyt­ting for å til­rette­leg­ge ute­luk­ken­de for vei­trans­port er en av­gjø­rel­se som vans­ke­lig re­ver­se­res i etter­kant. Post­nords di­lem­ma er en følge­feil av dår­lig po­li­tisk prio­ri­te­ring gjen­nom ti­år. MDGS po­li­tis­ke platt­form in­ne­bæ­rer kon­kre­te og hånd­gri­pe­li­ge grep for å sik­re økt tog­tra­fikk, in­nen en tids­ho­ri­sont vi kan tro på. Frem­ti­den er nå – vi kan la dår­li­ge av­gjø­rel­ser få va­ri­ge føl­ger, el­ler gri­pe sjan­sen ved val­get i sep­tem­ber og snu ut­vik­lin­gen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.