Mo­der­ni­ser an­ner­le­des­da­gen

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDREA CHRISTINA GONZALEZ, Kris­tian­sand FPU

En av de mest om­tal­te po­li­tis­ke sa­ke­ne de sis­te åre­ne har vært re­for­men om søn­dags­åpne bu­tik­ker.

●● Alle par­ti­er har del­tatt i de­bat­ten om hvor­vidt bu­tikk­ei­ere selv skal få be­stem­me åp­nings­ti­der el­ler ei på den så­kal­te ’’ an­ner­le­des­da­gen’’. Der de and­re par­ti­ene ving­ler, er FRP kla­re. Søn­dags­åpne bu­tik­ker gir et rett­fer­dig re­gel­verk for alle kje­der, fle­re ar­beids­plas­ser og la­ve­re pri­ser.

FRP har all­tid vært for­kjem­pe­re for fri­het blant både for­bru­ker­ne og de an­sat­te i næ­rings­li­vet, slik at de kan hand­le og job­be som de selv øns­ker. Det­te gjør at stu­den­ter og and­re som ikke har tid til å job­be i uke­da­ge­ne kan få en mu­lig­het til å ar­bei­de en eks­tra dag, slik det al­le­re­de fun­ge­rer i fle­re yr­ker.

Re­for­men vil også bi­dra til et enk­le­re og mer rett­fer­dig sys­tem hvor ikke bare en­kel­te kje­der og hel­lig­da­ger er et unn­tak for søn­dags­åpent. Sam­ti­dig til­si­er er­fa­rin­gen fra and­re land, som for ek­sem­pel Tysk­land, at pri­se­ne vil gå ned. Det er åpen­bart at en hel­ler vel­ger å hand­le va­rer på mat­vare­bu­tik­ker enn kios­ker som 7-ele­ven.

Høy­re har len­ge vært for­kjem­pe­re for nett­opp den­ne re­for­men. At de nå un­der lands­mø­tet i mars valg­te å drop­pe punk­tet i sitt for­slag til nytt parti­pro­gram er be­kym­rings­ver­dig. Her vel­ger de å for­la­te sine prin­sip­per og går i en mer so­sial­de­mo­kra­tisk ret­ning. Til tross for at de na­sjo­nalt trek­ker seg unna re­for­men vel­ger Kris­tian­sand Høy­res by­styre­re­pre­sen­tant, Vegard Lau­nes, å opp­ford­re by­sty­ret i Kris­tian­sand til å un­der­sø­ke næ­rings­li­vets hold­nin­ger til søn­dags­åpent i som­mer­må­ne­de­ne.

Lau­nes gjør et for­nuf­tig valg ved å frem­me det­te for­sla­get, men det er skuf­fen­de at Unge Høy­re i Kris­tian­sand har tiet stil­le. De bør støt­te opp for­sla­get til Lau­nes og stå opp for et fri­ere mar­ked. Jeg opp­ford­rer by­sty­ret til å stem­me for for­sla­get slik at næ­rings­li­vet kan bli hørt og de uli­ke kje­de­ne kan være med på av­gjø­rel­sen om søn­da­gen skal for­bli an­ner­le­des el­ler mo­der­ni­se­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.