Pen­sjo­nis­ter er sal­de­rings­post

Faedrelandsvennen - - MENING - OTTAR GJERMUNDNES

Ny­valgt le­der i Pen­sjo­nist­par­ti­et, be­kla­ger at på ny er pen­sjo­nis­te­ne blitt sal­de­rings­pos­ter på de bed­re stil­tes al­ter.

●● Ny­valgt le­der i Pen­sjo­nist­par­ti­et, be­kla­ger at på ny er pen­sjo­nis­te­ne blitt sal­de­rings­pos­ter på de bed­re stil­tes al­ter. Som den enes­te grup­pe i lan­det, og den størs­te, har vi fått ne­ga­tiv inn­tekts­ut­vik­ling. Vi kan stil­le spørs­må­let: Hvor­for vil Stor­tin­get at vi pen­sjo­nis­ter tren­ger mind­re pen­ger hvert år for å leve enn de øv­ri­ge i sam­fun­net. Hvor­for vil våre folke­valg­te at hvert enes­te år si­den 2007, skal pen­sjo­nis­te­ne bo litt dår­li­ge­re hvert år, spi­se litt mind­re, ha mind­re pen­ger til tann­helse og så vi­de­re. Og – det­te ak­ku­mu­le­res for hvert år.

Går vi vi­de­re på den­ne tan­ken. Ved at vi i alle år har be­talt inn vår skatt, har vi jo be­talt inn til vår pen­sjon, hvil­ken rett gir det våre folke­valg­te til å si at du får ikke den pen­sjo­nen du har krav på, er det for­di de skal sik­re sin pen­sjon. Man kan jo lure. Er det en be­visst hand­ling for å skaf­fe stør­re for­skjel­ler i Nor­ge? Nei det kan jeg selv­føl­ge­lig ikke tro. Da­gens re­gje­ring sier de er mot for­skjel­ler, al­li­ke­vel øker for­skjel­le­ne hvert år. For at for­skjel­le­ne ikke skal se­es, øker man fat­tig­doms­gren­se­ne, og re­du­se­rer der­med sta­ti­stik­ken. Nå nær­mer det seg et valg, og der ser vi kam­pen om stem­mer. De po­li­tis­ke par­ti­ene job­ber fe­brilsk for å sik­re seg flest mu­lig av våre en mil­lion stem­mer. Man suk­rer at som suk­res kan, for så å glem­me det så snart val­get er over. Jeg tror vel­ger­ne må se på pro­gram­me­ne til de uli­ke par­ti­ene, og kon­fron­te­re dem på stands og mø­ter, hva vil dere gjø­re med osv… Der­et­ter vel­ger dere de par­ti­ene som har det bes­te pro­gram­met for dere. Ikke velg det sam­me par­ti­et som dere har stemt på i alle år, det har for­latt dere. Kon­fron­ter dem på mø­ter og stands, så kan dere få høre selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.