Rock med Insta­gram-fil­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

Det blir sol, som­mer og 70-tall når halv­par­ten av The Black Keys prø­ver seg på egen hånd.

Stort sett all rock­mu­sikk er re­tro­ba­sert nå til dags. Noe så spe­si­fikt som det­te er det li­ke­vel sjel­den man hø­rer. «Wai­ting on a Song» mang­ler i grunnen bare en en­tu­si­as­tisk dj og litt vaske­mid­del­re­kla­me mel­lom lå­te­ne for å hø­res ak­ku­rat ut som et ka­li­for­nisk ra­dio­pro­gram anno 1975. Det er så man får lyst til å an­kla­ge Dan Auer­bach for å be­dri­ve hul pas­ti­sj­virk­som­het. Men, alt­så, det skal san­ne­lig godt gjø­res å ikke bli for­ført av dis­se lå­te­ne.

Fra tit­tel­spo­ret smel­ter som en soft­is over fing­re­ne en varm som­mer­dag til «Show Me» su­ser inn i sol­ned­gan­gen med top­pen nede en be­kym­rings­løs halv­time se­ne­re, er det and­re solo­al­bu­met til The Black Keys-front­man­nen, La­na Del Rey-pro­du­sen­ten og Jack Whi­te-ne­me­si­sen Auer­bach den rene opp­vis­nin­gen i godt låt­skri­ver­hånd­verk og tids­rik­ti­ge pro­duk­sjons­triks.

Mark Knop­fler og Du­ane Ed­dy bi­drar med noen yt­terst ka­rak­te­ris­tis­ke gi­tar­so­li. John Pri­ne og Pat Mclaugh­lin kan no­te­re seg for en co-cre­dit. Auer­bach selv syn­ger sta­dig bed­re. Og kon­su­len­ten med an­svar for mu­sik­ken nes­te gang Hol­ly­wood skal film­a­ti­se­re en el­ler an­nen halvt glemt tv-se­rie fra 70-tal­let, tren­ger bare å høre her.

FOTO: ALYSSE GAFKJEN

Dan Auer­bach

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.