Be­ha­ge­lig mu­sikk fra bas­seng­kan­ten

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

Å kal­le ban­det sitt for Svømme­bas­seng er utro­lig rart og nes­ten håp­løst, men mu­si­kalsk kom­mer de seg i mål med en bra pak­ke. Seks­tet­ten med base i Oslo har ett al­bum ute fra før, kalt «Flø­te». Lyd­bil­det og ar­ran­ge­men­te­ne er bed­re den­ne gan­gen, og de er mer stil­sik­re med en god dose med snill, synth­ba­sert pop som de i bes­te fall kan nå langt med på gode og slø­ve som­mer­da­ger der ut­ford­rin­ge­ne og for­styr­rel­se­ne ikke er så sto­re.

Svømme­bas­seng la­ger be­ha­ge­lig pop med røt­ter fra 80-tal­lets dis­co-pop. Det mes­te går ro­lig for seg. De­res styr­ke er at det hele lå­ter så uan­strengt og lek­kert. Lå­te­ne smy­ger seg av sted uten de sto­re ut­ford­rin­ge­ne, men med en kvin­ne­lig og en mann­lig vo­ka­list ska­per de i alle fall en slags va­ria­sjon som gjør at man hol­der øre­ne åpne.

De­res svak­het er at lå­te­ne og mu­sik­ken har for få brudd og over­gan­ger som kan ska­pe litt spen­ning og trykk. Det mes­te fram­står som en jevn strøm av vel­lyd uten at det tar av. Men Svømme­bas­seng har fun­net sin stil, og de hol­der seg tro­fast til den. På den fif­fi­ge og sti­li­ge «Nabo­la­get», kla­rer de til og med å leg­ge inn litt gi­tar­spill i den el­lers så do­mi­nan­te synthly­den.

Lå­ten «Skapt for hver­and­re», rul­ler av sted som en lett bris i en dø­sig som­mer­kveld. Og det er vel slik det er med res­ten også, nem­lig litt dø­sig, som­mer­lig pop uten de sto­re ova­sjo­ne­ne og mel­din­ge­ne. Stil­sik­kert og fint gjort. Ikke noe sær­lig mer enn det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.