10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

2. juni 2007

● 19 kommuner har tapt fle­re mil­li­ar­der kro­ner på å sel­ge ak­sjer i Ag­der Ener­gi, nes­ten uan­sett hvor­dan man reg­ner. På tross av skrå­sik­re råd fra dem som iv­ret for salg, har Ag­der Ener­gi langt over dob­let sin ver­di på åre­ne som er gått si­den 19 k kommuner solg­te seg ned i sel­ska­pet i 2001. Selv om man reg­ner med in­ves­te­rings­ge­vins­ter Kris­tian­sand og Cul­ti­va har hatt, er ta­pet på å sel­ge e enormt, mel­lom tre og fem mil­li­ard der. Ver­di­en på Ag­der Ener­gi ble satt til 11,4 mil­li­ar­der kro­ner før sal­get. I dag er ver ver­di­en 23-25 mil­li­ar­der. – Det bør være smer smer­te­lig åpen­bart for alle som bryr seg at komm kom­mu­ne­ne som valg­te å sel­ge har tapt mil­li­ar­der liar­der, skri­ver fors­ke­ren Ro­ger Nor­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.