25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

2. juni 1992

● Den 97 år gam­le jern­bane­sta­sjo­nen i Vennesla var døds­dømt av sje­fe­ne i NSB på grunn av dår­lig inn­tje­ning og ura­sjo­nell drift. Men nå har Vennesla kom­mu­ne, Se­tes­dals­ba­nen og NSB gått sam­men om en red­nings­ak­sjon for den tra­di­sjons­rike jern­bane­sta­sjo­nen, som er en av de elds­te sta­sjo­ne­ne på Sør­lan­det. Sam­ar­bei­det går ut på at de tre par­te­ne skal an­set­te en per­son på hel­tid som skal be­man­ne sta­sjons­byg­nin­gen. Den­ne per­sonen skal fun­ge­re både som bil­lett­sel­ger og gods­eks­pe­dit tør for NSB, og som mar­keds­fø­rer for Se­tes­dals­ba­nen og and­re tu­rist­at­trak­sjo­ner i Vennesla kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.