Vin­ner vi søn­dag, lig­ger vi godt an.

Start tror selv de er i rute til å ryk­ke opp etter at 10 av 30 kam­per er spilt.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no -

– Vi må bare gjø­re job­ben i hver kamp og tel­le opp til slutt, men jeg er trygg på at vi er godt på vei mot opp­rykk, sier Er­lend Seg­berg, midt­bane­spil­ler.

Med 22 po­eng har sør­len­din­ge­ne kun Bodø/glimt med 25 po­eng foran seg.

– DER VI ØNS­KER å VÆRE

– Vi er i rute. Vi har vært so­li­de og tatt de po­en­ge­ne vi skal, så er det bare å fort­set­te i den sti­men vi har vært i. Vin­ner vi en tøff kamp på søn­dag lig­ger vi godt an, sier Seg­berg og sik­ter til Mjøn­da­len. Start har et po­eng­snitt fore­lø­pig på 2,2 po­eng. Der­med er Start på vei til 66 po­eng ak­ku­rat nå.

− Vi må nok ha noe sånn for at det skal hol­de til opp­rykk. Vi har fått med mye po­eng, men spille­mes­sig har vi mye å gå på. Vi hå­per at det skal løs­ne, men po­eng­mes­sig kan vi ikke kla­ge, sier Si­mon Lar­sen, kap­tei­nen på la­get.

Ta­bel­len for 1. di­vi­sjon de sis­te ti åre­ne viser at med over 60 po­eng, så er opp­ryk­ket «ban­kers».

– Vi er med oppe der vi øns­ker at vi skal være. Sånn sett er vi for­nøy­de. Vi har god mo­ral i kam­pe­ne, og ka­rak­te­ren i grup­pa med tan­ke på å job­be hardt er god, sier Stei­nar Pedersen, Start-tre­ner.

– PIRKER MED EN DEL

Start har al­le­re­de sco­ret fle­re se- rie­mål i 2017 (24 – mest­sco­ren­de i 1. di­vi­sjon) enn de klar­te i 2016 (23). Fort­satt vil sje­fen ha mer fram­over.

– Vi job­ber med det of­fen­si­ve spil­let. Vi vil ha mer ti­ming i be­ve­gel­se­ne og val­ge­ne våre, og kom­me til enda fle­re mål­sjan­ser. Vi er for­nøy­de med mye, så pirker vi med en del, sier Pedersen.

– Hva tror du om la­ge­ne rundt, Bodø/glimt, Ran­heim og Sand­nes Ulf?

– Hva vi tror har ikke noe å si. Bodø/glimt har tre po­eng mer enn oss for­di de slo oss i en in­tern kamp, men det er sta­bi­le pre­sta­sjo­ner over 30 kam­per som av­gjør til slutt. Hvor­dan de and­re la­ge­ne ser vi ut bryr jeg meg mest om ak­ku­rat når vi skal møte dem. For meg er det like­gyl­dig hvem som er der oppe, bare vi er der, sva­rer Pedersen.

– VEL­DIG VIK­TIG På SØN­DAG

Mjøn­da­len, mot­stan­der på søn­dag, lig­ger på sjette­plass med 14 po­eng.

– Det er vik­tig å dis­tan­se­re seg fra gjen­gen bak. Der­for er kam­pen på søn­dag vel­dig vik­tig, sier Lar­sen.

Start står med sju sei­ere, to uav­gjor­te og ett tap til nå.

– Po­eng­fangs­ten har vært god. 2,2 er et bra snitt. Det må vi hol­de på vi­de­re. Men spille­mes­sig har man all­tid litt å gå på. Vi øns­ker å spil­le enda bed­re, men etter Bodø/glimt-kam­pen sy­nes jeg det har blitt litt bed­re, sier Tapio Hei­kil­lä.

Midt­stop­pe­ren un­der­stre­ker at det ikke er noe rom for å hvi­le mel­lom skjæ­re­ne.

– Det er tett, og alle lag kan slå alle. Det er vik­tig å ikke føle seg kom­for­ta­bel. Ja, vi har 22 po­eng, men vi har 20 kam­per igjen og må job­be hardt i dem uten å ten­ke så mye på ta­bel­len. Ta­per vi på søn­dag snur det litt, sier fin­nen.

– Det bes­te kom­mer nå, leg­ger Hei­kil­lä til.

FOTO: SCHRØDER, TOR ERIK / NTB SCANPIX

Start-tre­ner Stei­nar Pedersen og Er­lend Seg­berg jub­ler un­der 3–2-sei­e­ren mot Jerv. Sist­nevn­te me­ner Start er i rute til opp­rykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.