– Vi gir full gass, men har vel­di

Ti da­ger etter slutt­spill­fi­na­len mot Lar­vik sam­let Vi­pers Kris­tian­sand seg for å star­te opp­kjø­rin­gen mot en ny se­song.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Det blir full gass, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

Vi­pers-spil­ler­ne fikk ti da­ger fri etter ta­pet mot Lar­vik i slutt­spill­fi­na­len. Tors­dag var de sam­let igjen til den førs­te øk­ten før 2017/2018-se­son­gen.

I juni ven­ter man­ge dob­le øk­ter, med mye fy­sisk tre­ning.

– I juni blir det 19 styrke­øk­ter, 15 hånd­balløk­ter og ni løpe­øk­ter, sier Gab­ri­el­sen.

Han må kla­re seg uten fem av de mest sen­tra­le spil­ler­ne i be­gyn­nel­sen av juni. Katri­ne Lun­de (ny fra Rost­ov-don), Ka­ri Bratt­set, Jea­nett Kristiansen, Emi­lie Hegh Arntzen (ny fra By­åsen) og Ma­lin Au­ne (ny fra Opp­sal) er alle på rei­se med A-lands­la­get.

– De blir borte i 14 da­ger. Det er både en for­del og en ulem­pe med å ha man­ge lands­lags­spil­le­re. Vi mis­ter en del på sam­hand­ling med så man­ge borte, sier Gab­ri­el­sen.

I lands­lags­spil­ler­nes fra­vær skal de res­te­ren­de spil­ler­ne tre­ne med Vågs lag i 2. di­vi­sjon, samt sam­men et G16-lag.

– Blir se­song­opp­kjø­rin­gen hard?

– De spil­ler­ne vi har, er al­le­re­de på et for­holds­vis godt nivå. Nå hand­ler det om å løf­te det litt vi­de­re, bli litt ster­ke­re fy­sisk, og få litt bed­re løps­ka­pa­si­tet, sier Gab­ri­el­sen.

MØ­TER JA­PAN I AQUARAMA

Den fy­sis­ke for­men til spil­ler­ne skal tes­tes på Olym­pia­top­pen Sør 19. juni.

Så ven­ter de førs­te tre­nings­kam­pe­ne i opp­kjø­rin­gen. Gab­ri­el­sen, som også er tre­ner for junior­lands­la­get (LK98), har lagt en sam­ling for trop­pen i Kris­tian­sand 22.-28. juni.

Vi­pers skal møte Saku­ra Hau­ges Ja­pan (fre­dag 23. juni) og junior­lands­la­get (tirs­dag 27. juni) i Aquarama. Karo­li­ne Ol­sen og Eline Fa­ger­heim (ny keeper fra Gjø­vik) er begge tatt ut for Nor­ge.

Etter kam­pe­ne i Aquarama, får spil­ler­ne «fri» i hele juli. De får med seg et tre­nings­pro­gram som skal føl­ges.

– Det­te er en gjeng med pro­fe­sjo­nel­le ut­øve­re. Det er vik­tig at alle gjør den job­ben som skal til, og det vet jeg at de kom­mer til å gjø­re, sier Gab­ri­el­sen.

Spil­ler­ne blir tes­tet igjen når de re­tur­ne­rer fra fe­rien 1. au­gust.

– Da har vi vel­dig dår­lig tid på oss, for se­rie­star­ten er al­le­re­de 3. sep­tem­ber (borte mot Glass­ver­ket), sier Gab­ri­el­sen.

I au­gust hand­ler mye om å hol­de det fy­sis­ke ved like.

– Vi skal også ha fo­kus på sam- hand­ling, re­la­sjo­ner, og det å set­te kon­sep­tet 100 pro­sent, sier Gab­ri­el­sen.

MØ­TER GODE DANS­KE LAG

11.-13. au­gust rei­ser Vi­pers til Skjær­gårds­le­ke­ne. Hvil­ke lag de mø­ter der, er ennå ikke klart.

– Lar­vik, By­åsen og Stor­ha­mar er blant la­ge­ne som del­tar, sier Gab­ri­el­sen.

19. au­gust er det tre­nings­kamp mot Gjer­pen i Kra­gerø, og 20. au­gust går tu­ren til Dan­mark. Al­le­re­de på kvel­den der blir det kamp mot Silke­borg.

22. au­gust står Midtjyl­land på mot­satt bane­halv­del. I lø­pet av opp­hol­det skal Vi­pers også ha to spar­rings­øk­ter med SK Aar­hus (23. og 24. au­gust).

25. au­gust blir tu­ren i Dan­mark av­run­det med tre­nings­kamp mot Ran­ders.

– Vi får or­dent­lig god mot­stand der nede, sier Gab­ri­el­sen.

Spil­ler­ne får noen da­ger fri når de kom­mer til­ba­ke til Nor­ge, og ons­dag 30. au­gust spil­les se­son­gens førs­te of­fi­si­el­le kamp. Da er det 2. run­de i NM.

3. sep­tem­ber er det se­rie­start, og hel­ga 9.-10. sep­tem­ber er det kva­li­fi­se­ring til Cham­pions League, som Vi­pers har søkt om å få ar­ran­ge­re i Aquarama.

– Etter pla­nen skal vi ha en god form­topp da. Vi må være kla­re, sier Gab­ri­el­sen, som sav­ner én ting i se­song­opp­kjø­rin­gen.

– Det enes­te jeg kun­ne ha tenkt meg, er at vi had­de møtt et lag fra Bal­kan, Un­garn el­ler Ro­ma­nia. Det had­de vært en drøm. Vi får bare mot­stan­de­re fra Skan­di­na­via, og det had­de vært fint å møte et lag som var enda litt hvas­se­re, sier Gab­ri­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.