NRK be­kla­ger na­ken­bil­der

Faedrelandsvennen - - SPORT - NICHOLAS BERGH

Stats­ka­na­lens ut­send­te glem­te at ka­me­ra­et over­før­te di­rekte­bil­der.

I norsk fot­ball er det etter hvert blitt van­lig at klub­be­ne slip­per tv-ka­me­ra­er inn i gar­de­ro­ben etter kamp­slutt.

Det var også til­fel­le etter at Florø be­sei­ret Sogn­dal i NM ons­dag. Den­ne gan­gen tab­bet imid­ler­tid NRK seg ut.

Ka­na­len tok med ka­me­ra­ene inn i gar­de­ro­ben for å fil­me ek­sta­tis­ke Florø-spil­le­re. Pro­ble­met var at ka­me­ra­ene fort­satt over­før­te bil­der ut på nett-tv rundt en halv­time etter kam­pen – uten at NRK var klar over det.

Der­med ble Florø-spil­ler­nes kjønns­or­ga­ner vist for se­er­ne. Kjønns­or­ga­ne­ne til minst to Florø-spil­le­re var syn­li­ge i sen­din­gen.

TEK­NISK FEIL

Vakt­sjef i NRK Mads Hå­by har sett gjen­nom sen­din­gen i etter­tid. Iføl­ge Hå­by ble ikke kjønns­or­ga­ner vist i lang­va­ri­ge se­kven­ser.

– Ut ifra det jeg har sjek­ket opp i etter­tid, så vet jeg ikke om at det har vært noen gro­ve sce­ner. Men uan­sett om det drei­et seg om et hundre­dels­se­kund, skal det ikke være en mu­lig­het for at det­te skal skje, sier Hå­by.

Han for­kla­rer vi­de­re at det drei­er seg om en tek­nisk feil.

– Vi stre­a­m­er samt­li­ge kam­per på nett. Vi har ru­ti­ner på at alle ka­me­ra­ene skal slås av etter kam­pen. Det føl­ger vi opp med eget mann­skap fra des­ken. Vi opp­fat­ter det slik at det som skjed­de i går, hvis den in­for­ma­sjo­nen du har stem­mer, har skjedd på grunn av en tek­nisk feil, sier Hå­by.

Dag­lig le­der i Florø Fot­ball Ha­rald Gjer­vik for­tel­ler at det ikke har vært en stor sak i klub­ben.

– In­gen har sagt noe om det. In­gen av spil­ler­ne har kom­men­tert, men jeg er blitt gjort opp­merk­som på det, sier Gjer­vik.

I Florø tar man hen­del­sen med ro. Dag­lig le­der i Gjer­vik for­tel­ler at NRK og and­re tv­ka­na­ler fort­satt er vel­kom­men i Florø-gar­de­ro­ben.

– Man kan ikke slut­te med alt bare for­di sån­ne ting skjer. Men vi må kan­skje være litt mer be­viss­te når vi slip­per inn folk. Det er ikke førs­te gang det skjer i norsk fot­ball. Men vi må være for­sik­ti­ge med å la noe som i ut­gangs­punk­tet er så uskyl­dig, ha stor inn­virk­ning på hvor­dan vi skal for­hol­de oss frem­over.

FOTO: SKJERMDUMP, NRK

Her jub­ler Florø-spil­ler­ne over 1–0-sco­rin­gen mot Sogn­dal. Se­ne­re ble la­gets spil­le­re fil­met nak­ne av NRK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.