Kristoff kan være ak­tu­ell for Asta­na

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Alexander Kristoff kan kom­me til for­la­te Kat­ju­sja til for­del for Asta­na-la­get etter årets syk­kel­ses­ong.

Det mel­der det bel­gis­ke ny­hets­by­rå­et Bel­ga i går. Ny­he­ten er blant an­net gjen­gitt av stor­avi­sen Het Nie­uws­blad. By­rå­et viser ikke til noen åpne kil­der. Asta­na-in­ter­es­sen rundt Kristoff er så­le­des ikke be­kref­tet. Kristoff er in­ne i sitt sis­te kon­trakts­år med Kat­ju­sja og har fore­lø­pig ikke skre­vet un­der noen ny av­ta­le med det sveit­sisk­re­gist­rer­te la­get. Det er hel­ler ikke kjent om Katju- sja-le­del­sen øns­ker nord­man­nen med vi­de­re. Asta­na har på sin side vært alt an­net enn hel­di­ge den­ne se­son­gen. Tid­li­ge­re i vår døde en av la­gets frems­te stjer­ner, ita­li­ens­ke Michele Scar­po­ni, da han kol­li­der­te med en bil un­der en tre­nings­tur.

I for­kant av Giro d’ita­lia ble i til­legg sam­men­lagt­hå­pet Fa­bio Aru skadd og gikk glipp av et av se­son­gens høyde­punk­ter.

Alexander Kristoff, som hel­ler ikke har ra­det opp sei­rer den­ne se­son­gen, for­be­re­der seg i dis­se da­ger til Tour de Fran­ce. Som­mer­ens syk­kel­høyde­punkt starter i tys­ke Düs­sel­dorf 1. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.