For­nøyd med å lede Spre­kin­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - MAGNUS ÅSLAND HAN­SEN

Er det noen spre­kin­ger der ute som me­ner de er ka­pab­le til å jek­ke meg ned noen plas­ser i lø­pet av som­mer­en? Kom igjen, ut og prøv!

Jeg har fått en drømme­start på Lo­kal­s­por­tens Spre­kin­gen-kon­kur­ran­se og inn­tar som­mer­må­ne­den juni i le­del­se. Enn så len­ge so­ler jeg meg for­nøyd i glan­sen, selv om det er len­ge igjen til slut­ten av ok­to­ber og kon­kur­ranse­slutt. Sam­men­lagt­le­del­sen (som in­klu­de­rer syk­ling, ski og lø­ping) er det jeg har fin­inn­stilt sik­tet mitt på, men kan­skje like gøy og mo­ti­ve­ren­de er det å sam­men­lig­ne seg med and­re i hvert en­kelt seg­ment.

Spre­kin­gen gir meg en god dose eks­tra mo­ti­va­sjon i tre­nin­gen. Jeg er jevn­lig in­ne på www. spre­kin­gen.no for å kon­trol­le­re at in­gen er gått for­bi meg på lis­ten. Må jo inn­røm­me at det er gans­ke til­freds­stil­len­de å se seg selv på top­pen, men helt ær­lig så hå­per jeg egent­lig å bli forbi­gått. Desto fle­re som del­tar og ut­ford­rer seg selv og ti­de­ne mine, jo gøy­ere er det, og om jeg blir pas­sert skal jeg love å gi jer­net for å ta te­ten til­ba­ke til Vågs­bygd!

De fles­te av ti­de­ne mine sat­te jeg i for­bin­del­se med form­top­pen jeg had­de inn mot Birke­bei- ner­ren­net. Re­sul­ta­tet i ren­net ble for­øv­rig 3.02, og min tro­lig livs­lan­ge kamp mot å kom­me un­der tre ti­mer fort­set­ter til nes­te år. Nå er tre­nin­gen ret­tet mot triat­lon, og da pas­ser det per­fekt med de for­skjel­li­ge seg­men­te­ne som en eks­tra gul­rot.

JULEGAVE END­RET TRE­NIN­GEN

Jeg fikk en gps-klok­ka til julegave av mine to eld­re søs­ken for et halvt år si­den, og det har for­and­ret min tre­nings­fi­lo­so­fi. Tid­li­ge­re tren­te jeg litt for mye in­ne i vekt­rom­met og vei­de på det mes­te 95 kg i fjor. Jeg har all­tid trent mye og va­riert og dre­vet med alt fra bas­ket, fot­ball og hånd­ball. Nå tre­ner jeg om lag 10-15 ti­mer i uka, hvor ca. 70 pro­sent av tre­nin­gen er kon­di­sjons­ba­sert. Spre­kin­gen og (ap­pen) Stra­va, hvor det gjel­der å jak­te på ti­der i uli­ke seg­men­ter rundt om­kring, er ho­ved­år­sa­ken til tre­nings­for­and­rin­gen. Vek­ta har nå gått ned til om­lag 86 kg og kon­tra fjor­året gir det meg en «nes­ten-fø­lel­se» av å fly i mot­bak­ke­ne!

FRYK­TER SYKLISTENE

Det er fryk­te­lig man­ge gode syk­lis­ter her på Sør­lan­det, og etter at syk­kel­rit­tet Ogge­vatn rundt var ar­ran­gert fikk jeg meg en or­dent­lig «Rea­li­ty Check». Jeg var stor­for­nøyd med egen inn­sats og lå på en fin 5. plass opp Dri­ve­nes- klei­va. Etter at rit­tet var gjen­nom­ført, var jeg pl­ut­se­lig uten­for topp 30, og måt­te inn­se at jeg fort­satt har et godt styk­ke opp til de som vir­ke­lig kan syk­le.

Hel­dig­vis for meg be­står Spre­kin­gen-kon­kur­ran­sen av mer enn syk­ling i mot­bak­ke, og inn­til det mot­sat­te et be­vist, vel­ger jeg å tro at syklistene som knu­ser meg med mi­nut­tet i Dri­venesklei­va, ikke kla­rer å løpe 400 me­te­ren på Sta­dion på un­der et mi­nutt, el­ler føl­ge meg på rulle­ski i Kongs­gård­løy­pa.

Ti­den vil vise hvem som er på top­pen til slutt, men det vik­tigs­te er at så man­ge som mu­lig del­tar, og fin­ner mo­ti­va­sjon til å kom­me seg ut på tur. Hit­til er det nær 500 del­ta­ke­re i årets Spre­kin­gen, det had­de vært gøy ende opp med det dob­belte. Det er fort­satt helt gra­tis å del­ta for ab­so­lutt alle som øns­ker. I mel­lom­ti­den er jeg i full be­red­skap og ser frem til å bli ut­ford­ret!

FOTO: PRIVAT

Bygg­in­ge­ni­ø­ren Magnus Åsland Han­sen (26) fra Vågs­bygd har fore­lø­pig sik­ret seg 1265 po­eng i Lo­kal­s­por­tens ak­ti­vi­tets­kon­kur­ran­se Spre­kin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.