De gode bom­be­ne over Li­bya

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND AND­RE­SEN, Søg­ne

Det er nå seks år si­den Nor­ge gikk til krig mot Li­bya. I lø­pet av fire må­ne­der slapp seks nors­ke F-16-fly i alt 588 bom­ber over Li­bya.

Nor­ges rol­le var be­ty­de­lig, ikke minst for­di våre pi­lo­ter gjen­nom­før­te opp­drag mot vik­ti­ge og ri­si­kab­le mål. Knapt noen snak­ket om hvor man­ge liv — si­vi­le og mi­li­tæ­re — som gikk tapt på grunn Nor­ges bombe­tok­ter. NATOS og Nor­ges bombe­tok­ter før­te til slutt til at Li­byas stats­over­hode Gad­da­fi ble slak­tet ned av en mobb med jiha­dis­ter. Nor­ge vil­le bom­be Li­bya til de­mo­kra­ti og kvinne­fri­gjø­ring fra 40 000 fots høy­de. Det fan­tes ikke mot­fore­stil­lin­ger da Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen ved­tok krig etter noen ras­ke kon­sul­ta­sjo­ner på mo­bil­te­le­fon. Noen kri­tis­ke syns­punk­ter kom hel­ler ikke fram da Stor­tin­get drøf­tet Li­bya, fem da­ger etter at de førs­te nors­ke F-16-fly­ene var på plass. Noe sei­ne­re ved­tok SV støt­te til kri­gen på sitt lands­møte. I dag er det full­sten­dig kaos i Li­bya. Sist uke meld­te NRK at nær­me­re 80 per­soner er drept i kam­per mel­lom ri­va­li­se­ren­de mi­lits­grup­per i Li­byas ho­ved­stad Tri­po­li. Minst 1.000 skal ha blitt så­ret i tref­nin­ge­ne, opp­ly­ser li­bys­ke helse­myn­dig­he­ter. I dag er IS og al-qa­i­da ak­ti­ve i sto­re de­ler av lan­det. De fan­tes ikke der un­der Gad­da­fi. Man­ches­ter­ter­ro­ren har også en di­rek­te for­bin­del­se til Li­bya-kri­gen etter­som ter­ro­ris­tens fa­mi­lie var knyt­tet til et nett­verk som ope­rer­te i Li­bya i al­li­an­se med NATO. Kvin­ner tør knapt nok be­ve­ge seg ut av hjem­me­ne sine. I den nevn­te stor­tings­de­bat­ten vår­en 2011 sa Da­grun Erik­sen (KRF): « Den ara­bis­ke ver­den tren­ger nå en re­for­ma­sjon der man ikke bare skif­ter ut ty­ran­ni med folke­sty­re, men der man også skif­ter ut vil­kår­lig makt­mis­bruk med re­spekt for men­neske­ret­tig­he­ter, skif­ter ut kvinne­un­der­tryk­kel­se med like­verd og like­stil­ling, skif­ter ut for­dom­mer med ut­dan­ning, skif­ter ut kor­rup­sjon med en retts­stat.» Nor­ges og NATOS krig mot Li­bya var ka­ta­stro­fal, den øde­la et av Afri­kas mer vel­fun­ge­ren­de land og la det i hen­de­ne på isla­mis­tis­ke mi­lit­ser, og hele kri­gen må sies å ha vært en for­bry­tel­se mot men­nes­ke­he­ten. Bom­bin­ga hind­ret også et freds­ini­tia­tiv fra Den afri- kans­ke union. Men kri­gen er ikke dis­ku­tert i Nor­ge, for­di po­li­ti­ker­ne klar­te å sel­ge bom­bin­ga som en barm­hjer­tig­hets­hand­ling. Det var gode bom­ber. Li­bya- bom­bin­ga for­blir er et na­sjo­nalt trau­me for «freds­na­sjo­nen» Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.