Et helse­po­li­tisk nei til pils i par­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

Jeg er kjent som fa­na­tisk mot­stan­der av al­ko­hol. Man­nen med ”den mest ak­ti­ve peke­fin­ge­ren i byen”. Han som iro­ni­se­rer over måte­hold, ref­ser bil­lig­salg av øl i bu­tik­ke­ne, og sier ja til kor­te­re åp­nings­ti­der for skjenke­ste­der. Men er jeg det?

Jeg står gjer­ne sam­men med en som drik­ker en pils el­ler tre i par­ken, uten å rope at nå må po­li­ti­et kom­me og ta ham. Men når po­li­ti­ke­re snak­ker om å le­ga­li­se­re drik­king i den sam­me par­ken, gi til­la­tel­se til å drik­ke al­ko­hol opp­til 22 pro­sent, da pro­te­ste­rer jeg. Når det sam­me po­li­ti­ke­re bru­ker nett­opp min og and­res man­gel på kon­se­kvens i for­buds­po­li­tik­ken, ar­gu­men­te­rer med at når vi li­ke­vel til­la­ter drik­king i par­ken, kan vi like godt fjer­ne for­bu­det!

Det er da jeg viser til at tu­sen­vis av nord­menn kjø­rer dag­lig rund al­ko­hol­på­vir­ket til­stand. Og jeg spør. Skal vi der­for fjer­ne for­bu­det mot fylle­kjø­ring? Jeg an­tar at den li­be­ra­le po­li­ti­ke­ren vil le litt hån­lig av meg Sva­re at det selv­føl­ge­lig ikke skal gi til­la­tel­se til at folk skal kjø­re rundt på­vir­ket og der­med gjø­re bi­len de kjø­rer til et po­ten­si­elt draps­vå­pen!

Det er ikke fa­na­ti­ke­ren i meg som får meg til å stil­le sli­ke mot­spørs­mål. Hel­ler ikke til å vise til barn og unge som tren­ger et al­ko­hol­fritt ute­are­al, hvor de kan føle trygg­het ved å slip­pe å se øl­drik­ken­de un­ge­dom­mer og eld­re. Det har de gjer­ne opp­levd mer enn nok av hjem­me.

Det er rea­lis­ten i meg som ser hvor­dan par­ke­ne vil se ut om frem­skritt­parti­ets Er­lend Wi­borg får gjen­nom­slag for for­sla­get sitt, et for­slag både Høy­re og Ven­st­re ap­plau­de­rer. Og det er egen­er­fa­ring fra 23 år med pils­drik­king og 27 år uten en drå­pe som får meg til å pro­te­ste­re.

Det er ikke all­tid lov­ver­ket føl­ges til punkt og prik­ke.

Men lo­ven hen­ger der, over ho­det på lov­bry­te­ren hvis han el­ler hun be­gyn­ner å lage bråk.

”Vi tren­ger ikke mer øl i par­ke­ne. Vi hånd­he­ver med skjønn og tren­ger hjem­me­len for å kun­ne fore­byg­ge bråk.”

Det­te skrev Oslos po­liti­mes­ter, Hans Sverre Sjø­v­old, på Twit­ter etter at for­sla­get ble kjent.

Jeg har ald­ri vært fa­na­tisk mot­stan­der av al­ko­hol, men hver enes­te dag opp­le­ver jeg de ne­ga­ti­ve virk­nin­ge­ne av stof­fet, som jeg både som barn var ut­satt for, og som vok­sen selv ut­sat­te mine barn for. Rent helse­po­li­tisk viser det seg at al­ko­hol er den nest vik­tigs­te ri­siko­fak­to­ren for tap av fris­ke leve­år og num­mer ni når det gjel­der døds­fall. Og det er ikke bare den som drik­ker som er ut­satt for ska­der og li­del­ser. Det ram­mer også de som er rundt dran­ke­re. Det­te om­ta­les gjer­ne som pas­siv drik­king.

Med ska­der på grunn av­pas­siv drik­king, me­nes blant an­net voldska­der, tra­fikk­ska­der, fos­ter­ska­der og den utrygg­het per­soner i om om­gi­vel­se­ne rundt den som drik­ker må leve un­der.

Det nors­ke al­ko­hol­kon­su­met er lavt i euro­pe­isk måle­stokk, nett­opp på grunn av de re­gu­la­to­ris­ke vike­mid­ler i al­ko­hol­po­li­tik­ken. Slik som for­bud mot å drik­ke of­fent­lig der det ikke er gitt løy­ve til å drik­ke al­ko­hol, høye av­gif­ter, mono­pol­ord­nin­gen, re­klame­for­bud og skjen­ke­be­stem­mel­ser. Dis­se verk­tøy­ene har bi­dratt til at til­gjen­ge­lig­he­ten er be­gren­set og pri­sen til­pas­set høy, slik WHO ber ver­dens na­sjo­ner om å gjø­re.

Å se på al­ko­hol­po­li­tikk ut fra helse­ge­vinst og rea­lis­me, er grunnen til at jeg her­med roper NEI til pils i par­ker.

Rent helse­po­li­tisk viser det seg at al­ko­hol er den nest vik­tigs­te ri­siko­fak­to­ren for tap av fris­ke leve­år og num­mer ni når det gjel­der døds­fall.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.