Et vok­sent boy­band

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

Stav­an­ger­ka­me­ra­te­ne gjør det så en­kelt som mu­lig med sin all­sang­venn­li­ge pop. Men det enk­les­te er ikke all­tid det bes­te.

Kvar­tet­ten kan vise til strømme­tall og av­spil­lin­ger på nett som gjør at de an­ta­ke­lig kan se som­mer­en lyst i møte. De skal var­me opp for det for lengst pen­sjo­ner­te boy­ban­det Mods på Vi­king sta­dion 16. og 17. juni. Der­som alt fun­ge­rer da, vil det bli en topp­stem­ning uten like.

For Stav­an­ger­ka­me­ra­te­ne har al­le­re­de en hånd­full med hit­lå­ter. Og så er de så­pass ru­ti­ner­te og de­di­ker­te at de helt sik­kert vil fik­se en slik stor set­ting. Kjar­tan Salve­sen vant i Idol i 2004. Tre år se­ne­re gjor­de Glenn Ly­se det sam­me. Tom­my Fred­vang har vært med i X-factor, og Ole Alexander Mæ­land i The Voice. De fant hver­and­re da de ble bedt om å opp­tre i for­bin­del­se med vol­ley­ball-vm. Da gjor­de de sin nors­ke ver­sjon av Avi­cii’s «Wa­ke Me Up». Det ga Stav­an­ger­ka­me­ra­te­ne mer­smak.

Det­te er først og fremst en li­ten bun­ke med fen­gen­de og enk­le pop­lå­ter der den vo­ka­le kom­pe­tan­sen til ban­det gjør at det ikke blir helt kri­se. For lå­te­ne er litt for for­ut­sig­ba­re og iden­ti­tets­løse. De kla­rer ikke helt å set­te sin egen sig­na­tur i myl­de­ret av kli­sje­er og floskler. Den bes­te lå­ten er kan­skje «Bare så du vett det», som vi får i to ver­sjo­ner her. Den akus­tis­ke er den bes­te, der kvar­tet­ten bare blir ak­kom­pag­nert med pia­no.

En an­nen li­ten god­bit er den smek­ten­de bal­la­den, «Eg vett at du såg på meg», mens «Du lure ikkje meg» er i bil­ligs­te la­get. Det­te hand­ler mest om all­sang­venn­lig pop som ikke tå­ler de dype ana­ly­se­ne, men det kan hen­de de tref­fer et stort pub­li­kum. Vi som øns­ker noe mer, noen fle­re smar­te trekk og fi­nes­ser, får høre på noen and­re enn Stav­an­ger­ka­me­ra­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.