Eldre­om­sor­gen di­gi­ta­li­se­res

Eldre­om­sor­gen i Ag­der skal være di­gi­ta­li­sert i lø­pet av 3,5 år. Det sør­ger sam­ar­beid mel­lom ag­der­kom­mu­ne­ne og del­ta­kel­se i et na­sjo­nal pro­gram for.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - FOTO: MALIN PAUST/RI­SØR KOM­MU­NE TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Kom­mu­nalt sam­ar­beid skal gjø­re eldre­om­sor­gen i Ag­der di­gi­ta­li­sert in­nen 2020. Syke­plei­er Kir­sten Sei­vaag er ope­ra­tør på det nye re­spons­sen­te­ret på Val­hal­la helse­sen­ter.

– Når det kom­mer inn man­ge alar­mer, kan det være litt hek­tisk, sier Kir­sten Sei­vaag.

Hun er ope­ra­tør på re­spons­sen­te­ret i til­knyt­ning til Val­hal­la helse­sen­ter på Lund i Kris­tian­sand.

Sen­te­ret, som Fædre­lands­ven­nen skrev om i ja­nu­ar, blir en vik­tig brik­ke i fram­ti­das di­gi­ta­le eldre­om­sorg på Sør­lan­det.

Ope­ra­tø­re­ne skal der blant an­net ta imot vars­lin­ger fra trygg­hets­alar­mer i lands­de­len.

OVERVÅKING

I nær fram­tid vil det fra kon­troll­rom­met også blant an­net være mu­lig å se om alt står bra til med eld­re om nat­ta via over­våk­nings­ka­me­ra­er, og de­men­te som har gått seg bort vil kun­ne lo­ka­li­se­res via gps.

Først til høs­ten vil re­spons­sen­te­ret, med sine 16 ope­ra­tø­rer, være i full drift. Da vil blant an­net 1800 trygg­hets­alar­mer i Kris­tian­sand kom­mu­ne være kob­let til sen­tra­len. Fore­lø­pig tas det kun imot alar­mer fra pri­va­te kun­der.

SKAL BO HJEM­ME LEN­GER

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet om hvor­dan så­kalt vel­ferds­tek­no­lo­gi skal gi eld­re til­gang til tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger som skal føre til en enk­le­re og tryg­ge­re hver­dag.

Der­med skal eld­re kun­ne bo hjem­me len­ger. Det­te er nød­ven­dig for å tak­le den kom­men­de eldre­bøl­gen, og tek­no­lo­gi­en skal bi­dra til at det leg­ges be­slag på fær­re syke­hjems­plas­ser. Det­te skal kun­ne spa­re sam­fun­net for sto­re sum­mer.

Hjelpe­mid­le­ne vil for øv­rig også kun­ne be­nyt­tes av yng­re men­nes­ker med funk­sjons­hem­nin­ger.

IN­NEN 2020

Samt­li­ge kom­mu­ner i Ag­der er med i «Na­sjo­nalt vel­ferds­tek­no­logi­pro­gram». Må­let er klart.

– In­nen 2020 skal inn­byg­ger­ne i 30 kom­mu­ner ha til­gang til vel­ferds­tek­no­lo­gi, for­kla­rer Wen­che P. Deh­li, hel­se- og so­sial­di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Vi må om­stil­le oss før eldre­bøl­gen er over oss for fullt. Nå skal vi se hvor stort om­fang vi skal bru­ke ek­sem­pel­vis gps-er for å hol­de øye med de­men­te, fallsen­so­rer som vars­ler om eld­re fal­ler og natt­ka­me­ra­er som over­vå­ker eld­re med dår­lig hel­se, fort­set­ter hun.

– GIR GE­VINST

Jon Helge An­der­sen, le­der for «Na­sjo­nalt vel­ferds­tek­no­logipro- gram» i Di­rek­to­ra­tet for e-hel­se, ut­dy­per hva pro­gram­met hand­ler om.

– Fra 2013, da pro­gram­met ble etab­lert, har et 30-talls nors­ke kom­mu­ner tes­tet ut ulik tek­no­lo­gi, som spo­rings­tek­no­lo­gi, elek­tro­nis­ke medisin­dis­pen­se­re, elek­tro­nis­ke dør­lå­ser og så vi­de­re. Vi har sett at tek­no­lo­gi­en gir ge­vinst for men­nes­ker som bor hjem­me. Fra 2017 til 2020 skal det mo­bi­li­se­res i hele lan­det. Nå skal tek­no­lo­gi­en som er tes­tet ut tas i bruk, for­tel­ler han.

Gjen­nom pro­gram­met skal det gis noe pen­ger for å støt­te pro­sjekt­ar­beid i nors­ke kom­mu­ner. I til­legg skal kom­mu­ne­ne få råd og vei­led­ning knyt­tet til tek­no­lo­gi og gjen­nom­fø­ring av pro­sjek­ter.

FEL­LES INN­KJØP

Ar­bei­det med å skaf­fe til veie tek­no­lo­gi­en til de eld­re i Ag­der ko­or­di­ne­res nå i fel­les­skap, for å gi best mu­lig tek­no­lo­gi til en mest mu­lig guns­tig pris. En fel­les inn­kjøps­av­ta­le er ute på an­bud og skal være av­klart i lø­pet av juli.

– 21 kom­mu­ner er en del av inn­kjøps­av­ta­len, mens ni and­re er på op­sjon. Det vil si at de ni kan knyt­te seg til av­ta­len etter eget øns­ke, opp­ly­ser Aase Syn­nø­ve Hobbesland.

Hun er kom­mu­nal­sjef for hel­se- og om­sorg i Ri­sør kom­mu­ne og le­der for den re­gio­na­le ko­or­di­ne­rings­grup­pa for e-hel­se og vel­ferds­tek­no­lo­gi i Ag­der.

– Nå ER DET AL­VOR

Hobbesland me­ner sam­ar­bei­det i Ag­der blir lagt mer­ke til na­sjo­nalt.

– Nå er det al­vor. Ag­der tar grep for at vel­ferds­tek­no­lo­gi blir en in­te­grert del av hel­se- og om- sorgs­tje­nes­te­ne i lø­pet av 2020, un­der­stre­ker hun.

– Hvor mye vil de nye an­skaf­fel­se­ne kos­te?

– Vi vet ennå ikke hva det vil kos­te. Men når så man­ge går sam­men om inn­kjøp, gjør det noe med le­ve­ran­dør­mar­ke­det og pri­se­ne, sier Hobbesland.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

16 ope­ra­tø­rer skal gå i skift på re­spons­sen­te­ret på Val­hal­la helse­sen­ter på Lund, for å hånd­te­re blant an­net trygg­hets­alar­mer. Ope­ra­tø­re­ne Kir­sten Sei­vaag (t.v.) og Hei­di Rugs­land er her på jobb.

Aase Syn­nø­ve Hobbesland, le­der for den re­gio­na­le ko­or­di­ne­rings­grup­pa for e-hel­se og vel­ferds­tek­no­lo­gi i Ag­der.

FOTO: TORSTEIN ØEN

Wen­che P. Deh­li, hel­se- og so­sial­di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.