Hå­per på ny kon­trakt

Gud­mun­dur Kristjáns­son har slått til­ba­ke etter en skuf­fen­de 2016-se­song. Nå hå­per is­len­din­gen at han blir be­løn­net med ny kon­trakt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no -

Gud­mun­dur Kristjáns­son har vært en av Starts bes­te spil­le­re så lang i se­son­gen. Nå hå­per is­len­din­gen som er in­ne i sin sjet­te se­song i klub­ben at be­løn­nin­gen blir ny kon­trakt.

– Det er all­tid gøy når ting går din vei. Jeg sy­nes jeg har spilt man­ge gode kam­per i år, sier Kristjáns­son til Fædre­lands­ven­nen etter fre­da­gens tre­ning.

28-årin­gen er in­ne i sin sjet­te se­song for Start. Han er på ut­gå­en­de kon­trakt.

– Det er vik­tig for meg å få vist meg godt fram nå. Jeg har lyst til å bli her, og jeg tri­ves vel­dig godt i Start. Dess­ver­re er det ikke bare opp til meg. Jeg må snak­ke med Start, og høre hva de sier, sier Kristjáns­son.

– Har det vært noen sam­ta­ler ennå?

– Nei, det har det ikke, sier Kristjáns­son, som står bok­ført med fem lands­kam­per for Is­land.

FÅR skryt av Pe­der­sen

Midt­bane­kri­ge­ren har vært Starts po­tet de sis­te se­son­ge­ne, og spilt i de fles­te po­si­sjo­ne­ne på ba­nen. I år har han fått fa­vo­rittrol­len i alle kam­pe­ne, sen­tralt på midt­ba­nen.

Det har fun­gert bra for 28-årin­gen, som fikk mye kri­tikk de to sis­te se­son­ge­ne for pre­sta­sjo­ne­ne på ba­nen.

– Det er enk­le­re å ut­vik­le seg – og pres­te­re bra – når du kan for­hol­de deg til en po­si­sjon på ba­nen. Det er også let­te­re når hele la­get gjør det godt. Jeg har spilt sam­men med både Ni­els (Vort­ho­ren) og Er­lend (Seg­berg), og det har fun­gert bra med beg­ge, sy­nes jeg, sier Kristjáns­son.

Etter de førs­te ti se­rie­kam­pe­ne lig­ger han på fjerde­plass på Fædre­lands­ven­nens spil­ler­børs med et snitt på 5,10. Da­ni­el Aase, Ei­rik Wich­ne og kap­tein Si­mon Lar­sen lig­ger foran.

– «Gum­mi» har gjort en vel­dig god jobb sen­tralt på midt­en, med tan­ke på du­ell­kraft og det å være en vik­tig ba­lanse­spil­ler i la­get vårt de­fen­sivt, sier Steinar Pe­der­sen, Starts ho­ved­tre­ner.

Han har brukt Kristjáns­son i samt­li­ge se­rie- og cup­kam­pen den­ne se­son­gen. I se­ri­en har is­len­din­gen vært på ba­nen i 90 mi­nut­ter i ni av ti kam­per.

star­ter mot mjøndalen

– Hva ten­ker du om Kristjáns­son og ny kon­trakt?

– Vi tar dis­se tin­ge­ne når de kom­mer ut­over. Det er man­ge ting som spil­ler inn, sier Pe­der­sen.

– Er det en spil­ler du har lyst å ha med vi­de­re?

– Som jeg sa, så tar vi de tin­ge­ne når det nær­mer seg. «Gum­mi» har vært i klub­ben len­ge, og har i år pres­tert godt. Det er all­tid en for­del, sier Pe­der­sen.

Kristjáns­son har slitt litt med an­ke­len etter for­ri­ge se­rie­kamp, og har stort sett trent al­ter­na­tivt den­ne uka.

Fre­dag var han imid­ler­tid in­ne på det bes­te la­get un­der for­ma­sjons­øk­ten. Pe­der­sen be­kref­ter at is­len­din­gen blir klar til søn­da­gens kamp mot Mjøndalen.

Han sen­der tro­lig føl­gen­de lag på ba­nen i kam­pen på Isach­sen Sta­dion (4–4–2): Håkon Op­dal – Ei­rik Wich­ne, Si­mon Lar­sen, Tapio Heik­kilä, Hen­rik Rob­stad – Da­ni­el Aase, Gud­mun­dur Kristjáns­son, Er­lend Seg­berg, Espen Børuf­sen – Den­nis An­twi, Ni­els Vort­ho­ren.

Avs­park i kam­pen mel­lom Mjøndalen og Start er kl. 15.00 søn­dag.

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Gud­mun­dur Kristjáns­son har lyst til å fort­set­te i Start. Is­len­din­gen har vært blant Steinar Pe­der­sens bes­te spil­le­re etter se­son­gens ti førs­te kam­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.