Vik­ti­ge­re enn før å stå sam­men med EU.

Eks-klima­s­tats­råd Tine Sund­toft satt på et ho­tell­rom i Rey­kja­vik og holdt pus­ten da pre­si­dent Trump gikk på ta­ler­sto­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD/NTB vegard.damsgaard@fvn.no

– Vi ble vit­ne til en trist og his­to­risk tale, kon­sta­te­rer Tine Sund­toft.

50-årin­gen fra Lil­le­sand var kli­ma- og miljø­mi­nis­ter fra 2013 til 2015, og svært del­ak­tig i ut­for­ming av Pa­ris­av­ta­len på tam­pen av sin stats­råd­epo­ke.

I dag er hun fylkesrådmann i Vest-ag­der, med eks­ter­ne klima­opp­drag i kø.

Og bud­ska­pet fra ver­dens mek­tigs­te mann var dess­ver­re som hun fryk­tet.

– GANS­KE AB­SURD

– Jeg kan ikke støt­te en av­ta­le som er så urett­fer­dig mot USA, sier Do­nald Trump.

Han an­non­se­rer at USA trek­ker seg fra klima­av­ta­len, men at han vil være vil­lig til å gå inn i for­hand­lin­ger om en ny av­ta­le som er «rett­fer­dig for ame­ri­kans­ke be­drif­ter».

Tine Sund­toft er fort­satt sterkt en­ga­sjert i klima­po­li­tikk, og ble ut­pekt av Nor­disk mi­nis­ter­råd til å være med og «gjen­nom­lyse» kli­ma- og miljø­po­li­tik­ken i Nor­den.

Tors­dag kveld av­slut­tet hun møte num­mer 60 i sa­kens an­led­ning.

– Alle jeg tref­fer i dis­se møte- ne sier de er i ferd med å om­stil­le til lav­ut­slipps­sam­fun­net, og at de tar Pa­ris­av­ta­len på al­vor. De re­fe­re­rer til den­ne av­ta­len som et gjen­nom­brudd i for­stå­el­sen av be­ho­vet for end­ring. Da er det gans­ke ab­surd å sit­te og føl­ge det som skjer i USA, sier Sund­toft.

Tross bud­ska­pet fra pre­si­den­ten, tror og hå­per hun vik­ti­ge sta­ter i USA og det ame­ri­kans­ke næ­rings­li­vet ser hvor mu­lig­he­te­ne lig­ger i frem­ti­den.

– Så hvil­ke kon­se­kven­ser får Trumps be­slut­ning?

– Nå er det vars­let at EU og Ki­na i mor­gen vil in­for­me­re om hvor- dan de vil for­hol­de seg vi­de­re. De fem nor­dis­ke stats­mi­nist­re­ne har vært vel­dig ty­de­li­ge på at de skal bi­dra ak­tivt til å nå bære­kraft­små­le­ne. Nå er det vik­ti­ge­re enn før at Nor­den står sam­men med EU, og at EU tar en ty­de­lig rol­le sam­men med Ki­na, Ca­na­da og and­re som skjøn­ner at klima­ut­ford­rin­ge­ne er glo­ba­le, sva­rer Sund­toft.

– Det tren­ger ikke bli så dra­ma­tisk?

– USA spil­te en vel­dig vik­tig rol­le for å få Pa­ris­av­ta­len på plass. Hel­dig­vis tråd­te den i kraft før Trump ble pre­si­dent, så sto­re de- ler av ver­den har be­gynt å age­re etter sig­na­le­ne i av­ta­len. Det er for tid­lig å si hvil­ke re­el­le kon­se­kven­ser det­te får, men at USA ikke len­ger er del av det glo­ba­le kli­ma­le­der­ska­pet er trist.

– SET­TER USA FØRST

USAS pre­si­dent vars­let på for­hånd en presse­kon­fe­ran­se klok­ken 21 norsk tid, men se­an­sen ble 30 mi­nut­ter for­sin­ket.

Presse­kon­fe­ran­sen ble inn­le­det av vise­pre­si­dent Mike Pen­ce, som sa at Trump med sin be­slut­ning set­ter ame­ri­kans­ke job­ber og kon­su­men­ter og lan­dets glem- te menn og kvin­ner først.

Kort tid se­ne­re an­non­ser­te pre­si­den­ten at han vil for­la­te klima­av­ta­len for å opp­fyl­le sin plikt til å be­skyt­te USA og dets inn­byg­ge­re.

– 14 da­gers ut­slipp fra Ki­na vil ut­slet­te hele USAS re­duk­sjon av ut­slipp in­nen 2030, etter at vi har brukt mil­li­ar­der av dol­lar og ut­ra­dert ame­ri­kans­ke ar­beids­plas­ser. Å trek­ke seg fra av­ta­len er i USAS in­ter­es­se og vil ha lite å si for kli­ma­et, hev­det Trump.

Der­med står USA sam­men med Sy­ria og Ni­ca­ra­gua som de enes­te lan­de­ne som ikke er med på klima­av­ta­len.

Tid­li­ge­re pre­si­dent Ba­rack Oba­ma kom­mer med knu­sen­de kri­tikk mot av­gjø­rel­sen, og sier han «vra­ker frem­ti­den».

FOTO: NTB SCAN­PIX

Tid­li­ge­re kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Tine Sund­toft (H) var glad og rørt da en ny glo­bal klima­av­ta­le ble ved­tatt i Pa­ris 2015. Nå er hun skuf­fet over at USA har truk­ket seg fra av­ta­len.

FOTO: NTB SCAN­PIX

USAS pre­si­dent Do­nald Trump holdt tors­dag kveld en presse­kon­fe­ran­se om Pa­ris­av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.