Bank­ra­ner nek­ter å si hvor pen­ge­ne er

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODD­VAR EIDE jan.odd­var.eide@fvn.no TEKST: er­lend.ols­bu@fvn.no

Den sik­te­de 20-årin­gen er­kjen­ner å har ra­net ban­ken i Lil­le­sand, men nek­ter å si hvor rans­ut­byt­tet er blitt av.

Over­våk­nings­vi­deo­en vi­ser en ag­gres­siv bank­ra­ner som fek­ter og tru­er med kniv, før han stik­ker av med mel­lom 30.000 og 40.000 kro­ner.

– Vi har ikke kon­troll på rans­ut­byt­tet ennå, sier lens­mann Kjetil Ny­gård i Lil­le­sand, fre­dag etter­mid­dag. Han vil ikke si om rans­man­nen har sagt i av­hør hvor ut­byt­tet er gjemt.

– Etter av­hør av vit­ner og gjen­nom­gang av over­våk­nings­vi­deo­en har vi fått be­kref­tet at ra­ne­ren var ale­ne om ut­fø­rel­sen av ra­net, sier Ny­gård.

INN­RØM­MER RA­NET

Den sik­te­de 20-årin­gen har fre­dag inn­røm­met at han er rans­man­nen.

– Han har er­kjent at han er rans­man­nen, og har sam­tyk­ket til at fengs­lin­gen av­gjø­res med kon­tor­for­ret­ning, sier po­liti­ad­vo­kat Bernt Olav Bry­ge.

– Vi har be­gjært ham fengs­let i fire uker. To av dis­se med brev- og be­søks­kon­troll. Vi har an­ført at vi ber om det­te på grunn av fare for be­vis­for­spil­lel­se og fare for gjen­ta­kel­se, sier Bry­ge.

Po­li­ti­et på­grep sam­ti­dig en mann i 20-åre­ne som har sta­tus som vit­ne.

– Han er ikke mis­tenkt for med- virk­ning til ra­net. Men mis­tenk­te ble på­gre­pet i hans lei­lig­het, der han skal ha hatt til­hold i en pe­rio­de. Vit­net vil også bli av­hørt i lø­pet av da­gen, opp­ly­ser lens­man­nen.

SVÆRT AG­GRES­SIV

– Vit­ne­ne for­tel­ler at ra­ne­ren bruk­te vå­pen. Det som frem­går av vi­deo­en og for­kla­rin­ge­ne, er at han had­de kniv. Han var vel­dig ag­gres­siv. Han fek­tet med kni­ven og opp­tråd­te svært tru­en­de. Det er klart at det har vært skrem­men­de for dem som var der, både an­sat­te og pub­li­kum, sier Ny­gård som leg­ger til at selv om in­gen ble ska­det, så får både an­sat­te og kun­de­ne i ban­ken til­bud om krise­hjelp.

Fun­ge­ren­de bank­sjef Mor­ten Arentz-gras­tvedt sier til Fædre­lands­ven­nen at det var 19 per­soner til ste­de da ra­net ble be­gått.

– 14 an­sat­te var på jobb og det var fem kun­der i ban­ken. De an­sat­te blir iva­re­tatt av kom­mu­ne- nes krise­team, sa bank­sje­fen tors­dag etter­mid­dag.

Han la til at det er førs­te gang i ban­kens his­to­rie at den er ut­satt for ran.

BLE GJEN­KJENT I BAN­KEN

Lens­mann Kjetil Ny­gård be­kref­ter at den mis­tenk­te ble gjen­kjent av fle­re per­soner og iden­ti­fi­sert in­ne i ban­ken.

– Ra­ne­ren var til­dek­ket, men ble gjen­kjent på ste­det, slik at vi tid­lig var klar over hans iden­ti­tet. Byen er ikke stor, sier Ny­gård.

At­fer­den un­der ra­net gjør at po­li­ti­et frem­stil­te ham for ut­vi­det prø­ve tors­dag kveld for å få av­klart om og hva slags stof­fer den mis­tenk­te rans­man­nen kan ha brukt.

FOTO: 03811-TIPSER

Lil­le­sand spare­bank ble ra­net like før klok­ken 15 tors­dag. Fire ti­mer se­ne­re ble to per­soner på­gre­pet. Den ene av dem er mis­tenkt for å stå bak ra­net. Rans­ut­byt­tet er ennå ikke fun­net.

FOTO: 03811-TIPSER

Her på­gri­per po­li­ti­et 20-årin­gen for ra­net av Lil­le­sand spare­bank. Po­li­ti­et ar­res­ter­te sam­ti­dig en an­nen mann i 20-åre­ne som har sta­tus som vit­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.