Her blir det park og ny gå­gate

Bi­blio­te­kets par­ke­ring­skjel­ler er his­to­rie, men til gjen­gjeld kom­mer det park og en ny gå­gate midt i Kvad­ra­tu­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Den­ne ram­pa har stengt en del, så når den for­svin­ner er det en god mu­lig­het til å lage et godt byrom her, sier An­ne Lis­le­vand som har le­det ar­bei­det med den nye gatebruksplanen for Kris­tian­sand.

En av de minst kon­tro­ver­si­el­le de­le­ne av den­ne pla­nen er å gjø­re de­ler av Gyl­den­lø­ves gate om til park og gå­gate, nær­me­re be­stemt den de­len som lig­ger mel­lom Mar­kens gate og Kirke­gata.

Det­te har al­le­re­de by­sty­ret be­vil­get pen­ger til. I lø­pet av mai har ram­pa ned til bi­blio­te­kets par­ke­ring­skjel­ler blitt tet­tet igjen. Den­ne kjel­le­ren ble i sin tid bygd for bok­bus­sen som for lengst er his­to­rie.

Al­le­re­de i som­mer vil folk mer­ke at om­rå­det rundt bi­blio­te­ket blir mer at­trak­tivt.

– Vi vil prø­ve å ak­ti­vi­se­re om­rå­det nå i som­mer for å vise hva det­te kan bli når det er ferdig opp­rus­tet, sier Lis­le­vand.

STOR OPPRYDDING

Det er fle­re pro­sjek­ter knyt­tet til om­rå­det rundt Dom­kir­ka og bi­blio­te­ket. Til sam­men skal de sør­ge for en by­for­ny­el­se sen­tralt i Kvad­ra­tu­ren.

Dom­kir­ken rus­tes nå opp med re­pa­ra­sjo­ner på den ene gav­len og de­ret­ter nytt ski­fer­tak. Ar­bei­det skal av­slut­tes in­nen vin­te­ren.

Etter som­mer­en star­ter ar­bei­det med å gra­ve opp Gyl­den­lø­ves gate og leg­ge nytt be­legg. Da­gens be­tong skal byt­tes ut med na­tur­steins­hel­ler. Det kom­mer også nye lys­mas­ter.

Nes­te vår star­ter ar­bei­det med å rus­te opp Kirke­par­ken og få den­ne bed­re in­te­grert og bun­det sam­men med den nye gå­ga­ten. Det er la­get et første­ut­kast til hvor­dan en park og gå­gate blir.

På leng­re sikt er det også planlagt å rive et bygg i byg­nings­rek­ka i Gyl­den­lø­ves gate slik at det er pas­sa­sje inn til Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

AKTIVISERING

Al­le­re­de i som­mer blir det mer liv der ram­pa lå. Det blir nem­lig en an­leggs­pau­se etter at ram­pa er fylt igjen og før grave­ar­bei­de­ne star­ter. Den pe­rio­den skal ut­nyt­tes.

– Vi prø­ver å få til en mid­ler­ti­dig møb­le­ring i an­leggs­pau­sen. Sam­ti­dig job­ber vi med en ak­ti­vi­tets­ka­len­der for om­rå­det, sier planlegger Chris­ti­na Rasmussen i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

De sam­ar­bei­der med en egen res­surs­grup­pe for å få inn­spill til bru­ken av om­rå­det nå i som­mer.

– Vi kom­mer til å høs­te er­fa­rin­ger fra det­te ar­bei­det som vi vil ta med oss vi­de­re

FORT­SATT BI­LER

Den de­len av Gyl­den­lø­ves gate som nå blir rus­tet opp til gå­gate er i prak­sis bil­fri i dag. I den de­len som lig­ger mel­lom Kirke­gata og Fest­nings­gata vil det fort­satt være mu­lig å kjø­re inn.

Der­imot har kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon fore­slått å fjer­ne gate­par­ke­rin­gen bort­sett fra noen få kort­tids­plas­ser ved apo­te­ket.

– Det er noen funk­sjo­ner der vi har vur­dert at det trengs til­gang på gate­par­ke­ring. På lang sikt kan man vur­de­re om man vil gjø­re ga­ten til en ren gå­gate, sier An­ne Lis­le­vand.

Hun leg­ger til at med mind­re gate­par­ke­ring i Gyl­den­lø­ves gate vil det også bli mind­re tra­fikk i om­rå­det.

FOTO: KJETIL REITE

Ar­bei­det med det som skal bli en opp­rus­tet Gyl­den­lø­ves gate og ny park har star­tet. På bil­det er Jan Ter­je Molte­berg i gang med å leg­ge sand der kjø­re­ram­pen før lå. Al­le­re­de i som­mer skal det bli ny ak­ti­vi­tet her.

FOTO: RAM­BØLL

De førs­te skis­se­ne for ny park og ny gå­gate i Gyl­den­lø­ves gate er nå kla­re. Men det gjen­står en del run­der før det er be­stemt hvor­dan det skal se ut til slutt.

FOTO: HELGE DYRHOLM, KRIS­TIAN­SAND FOLKEBIBLIOTEK

I lø­pet av mai har ram­pen ned til bi­blio­te­kets kjel­ler blitt stengt. Den ble bygd for bok­bus­sen som for lengst er ute av drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.