Man­nens tid er på hell

Vi le­ver i te­st­os­te­ro­nal­de­rens sis­te fase. Det ser kan­skje ikke slik ut på bil­de­ne av Do­nald Trumps nær­mes­te krets, men man­nens tid er på hell.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Tre da­ger etter at han til­tråd­te, sat­te pre­si­dent Trump seg til skrive­bor­det for å un­der­teg­ne en pre­si­dent­ord­re som vil for­ver­re li­vet for mil­lio­ner av kvin­ner. Rundt ham sto ute­luk­ken­de menn.

Inn­tryk­ket av at pa­tri­ar­ka­tet fort­satt er den do­mi­ne­ren­de styre­form, blir ikke svek­ket av sta­ti­stik­ker som vi­ser at ni av ti stats­le­de­re, sen­tral­bank­sje­fer og topp­sje­fer i For­tu­ne 500-sel­ska­per er menn. Men om det fort­satt er mye røff gar­de­robe­prat på top­pen, hø­res sta­dig fle­re kvinne­røs­ter ned­over i sam­funns­eta­sje­ne. 2016 mis­tet men­ne­ne fler­tall blant nors­ke le­ger. To av tre lege­stu­den­ter er kvin­ner. An­de­len kvin­ne­li­ge dom­me­re er for­dob­let fra år­tu­sen­skif­tet, til 40 pro­sent i dag. Kvin­ne­ne do­mi­ne­rer jus­stu­di­et, både i an­tall og ka­rak­te­rer. Hver tred­je prest i Den nors­ke kir­ke er kvin­ne, og si­den fler­tal­let av teo­logi­stu­den­te­ne bæ­rer kjo­le også uten­for tje­nes­te, er det an­ta­ke­lig bare et tids­spørs­mål før vi får de­bat­ten om menn kan bli pres­ter.

Kvin­ne­ne over­tar sta­dig fle­re tid­li­ge­re manns­yr­ker, men­ne­ne over­tar nes­ten in­gen tid­li­ge­re kvinne­yr­ker. Av de 15 yr­ke­ne som er spådd ster­kest vekst det nes­te ti­året, er 12 do­mi­nert av kvin­ner. I Oecd-om­rå­det er 58 pro­sent av alle som tar uni­ver­si­tets­ek­sa­men, kvin­ner.

Når kvin­ne­ne får sine bachelor- og mas­ter­gra­der, blir de mer sek­su­elt kres­ne, og det gir tun­ge øko­no­mis­ke ut­slag. Ulik­het må­les som of­test i den så­kal­te Gi­ni-ko­ef­fi­si­en­ten, men kan også ut­tryk­kes ved den mind­re kjen­te kli­ne-ko­ef­fi­si­en­ten. Ole Paus sang en­gang den myke man­nens me­lo­di, hvor re­fren­get var et sårt spørs­mål om hvor­for in­gen vil­le lig­ge med ham. Det er en stund si­den. I dag vil kvin­ner gjer­ne ha myke menn, så len­ge de er godt ut­dan­net og har fast jobb. Hva de ikke vil ha, er sen­gen ro­tet til av lavt ut­dan­ne­de ta­pe­re på ar­beids­mar­ke­det. Da le­ver de hel­ler ale­ne. Tyskland er de to størs­te sing­le­grup­pe­ne høyt ut­dan­ne­de kvin­ner og lavt ut­dan­ne­de menn. Kjønns­mar­ke­det har end­ret seg. Folk tref­fer ikke len­ger sin sjels ut­kå­re­de på et danse­gulv med all­menn ad­gang. De ser seg om i fore­les­nings­sa­len, tref­fer like­menn på job­ben og las­ter ned sjekke­ap­per hvor al­go­rit­me­ne le­ter etter pa­ri­tet.

De fat­ti­ge men­ne­ne er alt­så ikke blitt dum­me­re, men de er åpen­bart blitt bit­re­re.

IITin­der kob­ler ikke en ny­ut­dan­net ju­rist med en ar­beids­løs mann med et fryn­se­te vitne­mål fra ung­doms­sko­len. «Le­ger gif­ter seg ikke len­ger med syke­plei­ere, men med and­re le­ger», skri­ver jour­na­lis­ten Alex­an­der Ha­gelü­ken i en fersk bok om den raskt øken­de øko­no­mis­ke ulik­he­ten i Tyskland (Das Ge­spal­te­ne Land).

Ten­den­sen til å vel­ge part­ner på sam­me so­sio­øko­no­mis­ke nivå kal­les ho­mo­ga­mi, og er ikke noe Ni­na Karin Mon­sen vem­mes ved. Ho­mo­ga­mi­et styr­kes for­di kvin­ner, i mot­set­ning til menn, sjel­den gif­ter seg ned­over i sta­tus. De vel­ger helst en mann som tje­ner like mye, el­ler mer.

For­di til­bu­det av høyt ut­dan­ne­de kvin­ner har økt kraf­tig, gif­ter uni­ver­si­tets­ut­dan­ne­de menn seg sjeld­ne­re enn før med noen som har mind­re ut­dan­nel­se. De mind­re sko­ler­te er der­for hen­vist til å gif­te seg med hver­and­re. Den so­sia­le mo­bi­li­te­ten svek­kes, de øko­no­mis­ke for­skjel­le­ne øker. iden lavt ut­dan­ne­de menn er al­ler ne­derst i den­ne næ­ring­skje­den, blir de pres­set over på are­na­er hvor det er få kvin­ner. Noen kom­pen­se­rer ved å in­ves­te­re i det vok­sen­de in­ter­na­sjo­na­le kone­mar­ke­det, men sta­dig fle­re le­ver li­vet ufri­vil­lig ale­ne.

Det er lett for dis­se men­ne­ne å ten­ke at det er per­son­lig­he­ten el­ler mas­ku­li­ni­te­ten de­res som ikke er til­trek­ken­de nok. I vir­ke­lig­he­ten er de ofre i den på­gå­en­de kri­gen mot lik­hets­sam­fun­net, som be­gyn­te un­der Rea­gan og Thatch­er.

I en ny rap­port, Ega­li­ta­ri­a­nism Un­der Pres­sure, skri­ver fors­ker­ne

SSi­men Mar­kus­sen og Knut Røed ved Frisch­sen­te­ret at det også i Nor­ge har vært en opp­sikts­vek­ken­de øk­ning i ar­beids­løs­he­ten blant menn fra fa­mi­li­er med lav inn­tekt. Per­soner født inn i de la­ves­te so­sio­øko­no­mis­ke klas­se­ne er blitt hen­gen­de al­vor­lig etter i lønns­ut­vik­lin­gen.

Fors­ker­ne fin­ner in­gen end­rin­ger i kog­ni­tiv ka­pa­si­tet som skul­le for­kla­re det­te re­la­ti­ve fal­let. e fat­ti­ge men­ne­ne er alt­så ikke blitt dum­me­re, men de er åpen­bart blitt bit­re­re. De har vokst opp i fa­mi­li­er hvor ut­dan­nel­se ikke blir verd­satt, hop­pet av en sko­le hvor de dag­lig tap­te for de mer vel­stå­en­de, ikke minst jen­te­ne, og så opp­da­get de at job­be­ne de tid­li­ge­re kun­ne ha ut­ført, er eks­por­tert, auto­ma­ti­sert el­ler oppgradert til noe som kre­ver ek­sa­men. På top­pen av det hele får de seg hel­ler ikke dame.

I bo­ken «The End of Men: And the Ri­se of Wo­men» skri­ver den ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ten Han­na Ro­sin om ame­ri­kans­ke kli­nik­ker som gir vor­den­de for­eld­re mu­lig­het til å vel­ge kjønn på bar­net. 75 pro­sent av kun­de­ne ber om å få

Djen­ter. De vet at frem­ti­den er ly­sest for dem. øn­ner fra de ne­ders­te ti pro­sen­te­ne blant nors­ke fa­mi­li­er har fått det ver­re på alle om­rå­der for livs­kva­li­tet som fors­ker­ne har un­der­søkt; inn­tekt, ut­dan­ning, hel­se, fa­mi­lie­etab­le­ring og for­ven­tet livs­leng­de.

Man­ge av dis­se søn­ne­ne vokser opp til å bli øko­no­misk mar­gi­na­li­ser­te og sek­su­elt frust­rer­te menn. De ser seg om i vre­de og stem­mer på po­li­ti­ke­re som for­sø­ker å kon­ver­te­re bit­ter­het til makt. Menn do­mi­ne­rer i vel­ger­mas­sen til høyre­eks­tre­me og høyre­po­pu­lis­tis­ke par­ti­er over hele Euro­pa.

Mottrek­ket er åpen­bart: Vi tren­ger en sko­le som gir den fat­ti­ge gut­ten sam­me mu­lig­het som den vel­stå­en­de jen­ten, en sko­le be­man­net med læ­re­re som har tid og kunn­skap til å gi den støt­ten som den fat­ti­ge ikke får hjem­me.

Det er klok kvinne­kamp å hind­re re­krut­te­rin­gen av nye bit­re menn. Skal kvin­ne­nes tids­al­der bli fre­de­li­ge­re enn man­nens var, er det lurt å ta vare på han som sit­ter uro­lig ved pul­ten og lu­rer på om han skal slut­te på sko­len.

S

FOTO: NTB SCAN­PIX

Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten om­gir seg med menn. Men ver­den el­lers ser slett ikke slik ut, der er det kvin­ne­ne som do­mi­ne­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.