Fri­slipp av kjø­ring med vannscooter – for folk flest?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Re­gje­rin­gen har opp­he­vet vann­scoo­ter­for­skrif­ten, fra nå av er vannscooter like­stilt med små­bå­ter.

●● Det be­tyr at de kan kjø­re 50 m fra land, i ste­det for 400 m som tid­li­ge­re. Det­te er å be om bråk. Er fler­tall av kyst­kom­mu­ne­ne øns­ker ikke den­ne end­rin­gen, hel­ler ikke miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne. Av 21 inn­spill til hø­rin­gen på Sør­lan­det var 6 for og 11 mot end­rin­gen. Nå er det opp til den en­kel­te kom­mu­ne å lage egne reg­ler, og vi vil få ulik prak­sis i kyst­kom­mu­ne­ne.

Jeg min­ner om man­ge opp­slag i media i fjor­årets se­song. Red­nings­sel­ska­pet ad­var­te mot uvet­tig kjø­ring, sær­lig mel­lom hol­mer og tran­ge sund. Po­li­ti­et i Kra­gerø var be­kym­ret for ut­vik­lin­gen og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.