Svar til Gjermund­nes

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NI­KEN HAUG­LIE (H), ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter

Ot­tar Gjermund­nes hev­der pen­sjo­nis­te­ne har blitt en sal­de­rings­post (2.06). Det stem­mer ikke. Real­ver­di­en av nors­ke al­ders­pen­sjo­ner er i dag fire pro­sent høy­ere enn hva de var i 2010.

●● Sam­let har re­gje­rin­gen i lø­pet av de fire sis­te åre­ne styr­ket pen­sjo­nis­te­nes øko­no­mi med nes­ten 7 mil­li­ar­der kro­ner. H/frp-re­gje­rin­gen har økt grunn­pen­sjo­nen til gif­te og sam­boen­de med 8000 kro­ner år­lig per par. Ens­li­ge minste­pen­sjo­nis­ter har fått 4000 kro­ner eks­tra, og fra 1.sep­tem­ber får de nok en år­lig øk­ning på 4000 kro­ner. Pen­sjo­nis­te­ne har i den­ne re­gje­rings­pe­rio­den også fått skatte­let­tel­ser på gjen­nom­snitt­lig 3000 kro­ner per pen­sjo­nist. I til­legg gir vi i år yt­ter­li­ge­re 840 mil­lio­ner kro­ner i skatte­let­te til pen­sjo­nis­te­ne, for å dem­me opp for noe av den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen vi har sett de sis­te tre åre­ne.

Når både løn­nin­ger og pen­sjo­ner de sis­te åre­ne har økt noe mind­re enn tid­li­ge­re, er det et ut­trykk for til­bake­sla­get i norsk øko­no­mi etter olje­pris­fal­let. Ikke bare har lønns­veks­ten av­tatt, man­ge har også mis­tet job­be­ne sine. Det vil være svært uheldig om vi i da­gens øko­no­mis­ke si­tua­sjon yt­ter­li­ge­re øker be­last­nin­gen på de yr­kes­ak­ti­ve. Pen­sjons­re­for­men har som mål å sik­re at vi har råd til å be­ta­le for pen­sjons­sys­te­met, også når pen­sjo­nis­te­ne i fram­ti­den blir fle­re og leve­al­de­ren øker. De som er unge i dag, må for­be­re­de seg på å job­be len­ger enn hva da­gens pen­sjo­nis­ter gjør. Pen­sjo­nis­te­nes bi­drag til et bære­kraf­tig pen­sjons­sys­tem er at den år­li­ge re­gu­le­rin­gen av pen­sjo­ne­ne er noe la­ve­re enn den gjen­nom­snitt­li­ge lønns­veks­ten i sam­fun­net. At reg­nin­gen for et bære­kraf­tig pen­sjons­sys­tem på den­ne må­ten for­de­les mel­lom ge­ne­ra­sjo­ne­ne, er ikke uri­me­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.