Utreise­for­bud for pe­do­fi­le

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

Aust­ra­lia er førs­te land i ver­den med å inn­føre utreise­for­bud for pe­do­fi­le. Hen­sik­ten er å be­kjem­pe sex­tu­ris­me mot barn i ut­vik­lings­land.

●● Lov­for­sla­get skal opp i par­la­men­tet nes­te må­ned. Og vil gjø­re det ulov­lig for re­gist­rer­te straffe­døm­te å for­la­te lan­det. De får hel­ler ikke lov å ha pass. Om­lag 20.000 per­soner vil bli nek­tet pass, og det vil år­lig kom­me 2.500 nye per­soner på lis­ten. Tal­le­ne er svim­len­de høye. For meg er det ube­gri­pe­lig at per­soner kan gjø­re slik mot barn. Jeg sy­nes Nor­ge også bur­de ha en slik re­gel. I sa­ker der en per­son har be­gått man­ge sek­su­al­lov­brudd, får ikke hvert lov­brudd like stor be­tyd­ning i den fel­les straffe­ut­må­lin­gen, som de vil­le fått om sa­ke­ne var be­hand­let hver for seg. Det gis straffe­ra­batt for lov­brudd 2, 3 og 4. Nor­ges stren­ges­te straff er 21 år. Selv om en per­son gjør fle­re straff­ba­re hand­lin­ger som hver had­de gitt 21 års feng­sel. Straffe­lo­ven byg­ger på ett prin­sipp om at jo fle­re lov­brudd man har be­gått, jo stren­ge­re skal man straf­fes. Det er et pa­ra­doks at det­te ikke gjør ut­slag i de mest al­vor­li­ge lov­brud­de­ne. I gruppe­vold­tek­ter har vi sett at gjer­nings­per­sone­ne har fått splei­se på er­stat­nin­gen!! Og der­med slip­per de bil­li­ge­re unna enn å begå en vold­tekt ale­ne. Det er en skan­da­le, me­ner jeg. Straffe­ni­vå­et i Nor­ge er alt­for mildt når det gjel­der over­grep mot barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.