50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. JUNI 1962

●● In­ter­es­sen for nes­te helgs opp­gjør i 2. di­vi­sjon mel­lom Vi­king og Start på Stav­an­ger Sta­dion er me­get stor, i beg­ge by­ene. NSB’S kon­tor i Kris­tian­sand har satt opp bil­lig­tog på strek­nin­gen med 50 pro­sent mo­de­mo­de ra­sjon i pri­sen. Man­ge tar nok tu­ren,uren, men man­ge må bli hjem­me, og for å imøte­kom­me et sterkt be­hov hos fot­ball­en­tu­si­as­ter har Start og Fædre­lands­ven­nen gått sam­men om å over­fø­re kam­pen n te­le­fo­nisk til Tor­vet i Kris­tian­sand. d. Kam­pen vil bli sendt i sin hel­het, og det er jour­na­list Helge Svein Hal­vor­sen rsen som blir re­por­ter. Man tar sik­te på å gjø­re bruk av det per­ma­nen­te høy­ta­ler­an­le­gr­an­leg­get på Tor­vet slik at man kan sit­te i Wer­ge­lands­par­ken og høre over­fø­rin­gen. n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.